Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.55

Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska

ECOLOGIZATION OF CONSUMPTION SYMPTOMS IN CONSUMER BEHAVIOUR ON THE FOOD MARKET OF ANIMAL ORIGIN

Symptomy ekologizacji konsumpcji w zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego

Abstract:

 This paper attempts to identify the perception of the quality of food of animal origin by Polish consumers and their opinion on higher quality with particular emphasis on the chosen methods of production and processing referring to the protection of the environment and animal welfare. In 2013 a quantitative study of the project: “BIOFOOD – innovative, functional products of animal origin” was conducted. Analysis of the results can be noted that the surveyed respondents declared a relatively high level of compliance with the statement that the high quality food of animal origin is produced in an environmentally friendly manner, taking into account the rights of farm animals and using the organic production. At the same time there was a relatively high level of acceptance in relation to the method for increasing the quality of food of animal origin ie. the use of production, including animal husbandry that respects the rights of farm animals

Abstract in polish:

W pracy podjęto próbę rozpoznania sposobu postrzegania jakości żywności pochodzenia zwierzęcego przez polskich konsumentów oraz ich opinii na temat podwyższania jakości, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych metod produkcji nawiązujących do kwestii ochrony środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt. W tym celu w 2013 roku przeprowadzono badania o charakterze ilościowym w ramach projektu: „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Analiza wyników pozwala zauważyć, że badani respondenci deklarowali relatywnie wysoki poziom zgodności ze stwierdzeniem, że żywność pochodzenia zwierzęcego o wysokiej jakości jest wyprodukowana w sposób przyjazny dla środowiska, z uwzględnieniem praw zwierząt gospodarskich, oraz wytwarzana metodami ekologicznymi. Jednocześnie odnotowano relatywnie wysoki poziom akceptacji w odniesieniu do metody służącej podwyż- szaniu jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, tj. zastosowaniu produkcji, w tym chowu zwierząt respektującego prawa zwierząt gospodarskich.

Keywords: ecologization of consumption, consumer, animal food origin

Keywords in polish: ekologizacja konsumpcji, konsument, żywność pochodzenia zwierzęcego

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_55.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.55
For citation:

MLA Sajdakowska, Marta, et al. "Symptomy ekologizacji konsumpcji w zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 521-530.
APA Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska (2015). Symptomy ekologizacji konsumpcji w zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 521-530
ISO 690 SAJDAKOWSKA, Marta, ŻAKOWSKA-BIEMANS, Sylwia, GUTKOWSKA, Krystyna. Symptomy ekologizacji konsumpcji w zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 521-530.
Corresponding address:
dr inż. Marta Sajdakowska, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa
Authors email:
marta_sajdakowska@sggw.pl