Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.54

Anna Rogala

MODERN FOOD CONSUMPTION – TRAPPED IN THE PARADOX OF POSTMODERN WORLD

Współczesna konsumpcja żywności – w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata

Abstract:

The main objective of this paper is to analyse and evaluate the following food consumption trends: consumerism and deconsumption, greening consumption and sustainable consumption. These deliberations are based on a critical analysis of secondary data related to the subject covered, with particular attention given to numerous English literature items. The author discussed the impact of the above-mentioned trends on consumer behaviours on the food market, arguing that contemporary consumption is a consumption of contrasts. In addition, it was shown that consumers dispose a strong bargaining power and they have a potential to infl uence the food producers’ and suppliers’ acting

Abstract in polish:

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena następujących tendencji w sferze konsumpcji żywności: konsumpcjonizm i dekonsumpcja, ekologizacja konsumpcji oraz konsumpcja zrównoważona. Rozważania mają charakter krytycznej analizy źródeł wtórnych dotyczących omawianych kwestii, w szczególności pozycji literaturowych w języku angielskim. Autorka omówiła wpływ wymienionych tendencji na zachowania konsumentów na rynkach produktów żywnościowych, wykazując, że współczesna konsumpcja jest dziedziną kontrastów. Ponadto wskazano na dużą siłę przetargową konsumentów, którzy mogą oddziaływać na postępowanie oferentów rynkowych.

Keywords: consumerism, greening consumption, deconsumption, sustainable consumption

Keywords in polish: konsumpcjonizm, ekologizacja konsumpcji, dekonsumpcja, konsumpcja zrównoważona

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_54.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.54
For citation:

MLA Rogala, Anna. "Współczesna konsumpcja żywności – w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 513-520.
APA Anna Rogala (2015). Współczesna konsumpcja żywności – w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 513-520
ISO 690 ROGALA, Anna. Współczesna konsumpcja żywności – w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 513-520.
Corresponding address:
dr Anna Rogala, Katedra Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Authors email:
anna.rogala@ue.poznan.pl