Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.53

Krystyna Rejman, Barbara Kowrygo, Wacław Laskowski

EVALUATION OF THE STRUCTURE OF FOOD CONSUMPTION IN POLAND IN THE CONTEXT OF DEMANDS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION

Ocena struktury spożycia żywności w Polsce w aspekcie wymogów zrównoważonej konsumpcji

Abstract:

 Structure of food consumption in Poland was evaluated in the context of demands for sustainable consumption. Research sources included data from CSO (Central Statistical Offi ce) and the results of own study conducted in 2014, using a 600 person sample from large towns in the Mazovia voivodeship. Using the food balance sheets, trends in consumption of animal and plant-based foods were determined. The results of household budget surveys from 2000 and 2012, for households in total, and for various socio-economic groups were used to evaluate the structure of food consumption. For this we aggregated quantitative consumption into 9 groups, consistent with the recommendations for sustainable consumption “Livewell Plate 2020”. The study showed that food consumption structure in the Polish households is very different from those recommendations. Moreover, macroeconomic data demonstrate, that during the period 2000–2012 there were further changes away from them. Primary data show that 35% of respondents declared familiarity with the concept of “sustainable consumption”, but only 18% interpreted it correctly (this constitutes 6% of the total sample). Results demonstrate necessity of popularizing sustainable consumption, to secure generational health and food security.

Abstract in polish:

Biorąc pod uwagę wymogi zrównoważonej konsumpcji, oceniono strukturę spożycia żywności w Polsce . Materiał badawczy stanowiły dane GUS oraz wybrane wyniki własnego badania zrealizowanego w 2014 r. na próbie 600 mieszkańców dużych miast woj. mazowieckiego. Na podstawie bilansów żywnościowych oceniono trendy w konsumpcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a do oceny struktury spożycia posłużyły wyniki badań budżetowych z lat 2000 i 2012 w gospodarstwach ogółem i grupach społeczno- -ekonomicznych. W tym celu dokonano agregacji ilościowego spożycia do 9 grup towaroznawczych, zgodnie z założeniami zrównoważonej konsumpcji „Livewell Plate 2020”. Struktura spożycia w gospodarstwach domowych znacznie różni się od rekomendacji, a dane makroekonomiczne ukazują, że w okresie 2000–2012 dokonały się zmiany w kierunku odwrotnym do jej wymogów. Na podstawie danych pierwotnych stwierdzono, że 35% respondentów deklarowało znajomość pojęcia zrównoważona konsumpcja, ale spośród nich tylko 18% prawidłowo je interpretowało (6% całej próby). Wyniki wskazują na konieczność popularyzacji zrównoważonej konsumpcji w aspekcie zdrowia ludności i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Keywords: food, consumption, structure, households, sustainable consumption

Keywords in polish: żywność, spożycie, struktura, gospodarstwa domowe, zrównoważona konsumpcja

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_53.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.53
For citation:

MLA Rejman, Krystyna, et al. "Ocena struktury spożycia żywności w Polsce w aspekcie wymogów zrównoważonej konsumpcji." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 503-512.
APA Krystyna Rejman, Barbara Kowrygo, Wacław Laskowski (2015). Ocena struktury spożycia żywności w Polsce w aspekcie wymogów zrównoważonej konsumpcji. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 503-512
ISO 690 REJMAN, Krystyna, KOWRYGO, Barbara, LASKOWSKI, Wacław. Ocena struktury spożycia żywności w Polsce w aspekcie wymogów zrównoważonej konsumpcji. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 503-512.
Corresponding address:
dr hab. Krystyna Rejman, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
Authors email:
krystyna_rejman@sggw.pl