Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.52

Katarzyna Olejniczak, Marta Zając

PRO-ECOLOGICAL ACTIONS AND CONSUMER CHOICES IN THE MODEL OF RESPONSIBLE BUSINESS

Działania i proekologiczne wybory konsumentów w modelu odpowiedzialnego biznesu

Abstract:

The current farming conditions cause that recent social and environmental aspects of management play an important role for the functioning of modern enterprises. This results from the fact that on the one hand the activities of modern enterprises are determined by the surroundings’ increasing complexity, on the other hand the growing demands of various groups of stakeholders build company’s success based not only on a quest to maximize their profi t, but primarily on taking the responsibility for the consequences of their actions. Additionally, the growing awareness of consumers makes more and more enterprises implement the concept of corporate social responsibility (CSR) in their actions. For this reason, it is important to discuss about the actions and choices of consumers in the model of CSR. The aim of this article is to present the results of the research on customers‘s environmentally conscious activities and choices.

Abstract in polish:

Obecne warunki gospodarowania sprawiają, że w ostatnim czasie bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw mają społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania. Jest to podyktowane faktem, że z jednej strony działalność współczesnych przedsiębiorstw coraz bardziej determinowana jest wzrastającą złożonością otoczenia, z drugiej zaś rosnące wymagania różnych grup interesariuszy sprawiają, iż sukces przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na dążeniu do maksymalizacji zysku, ale przede wszystkim na braniu odpowiedzialności za skutki swoich działań. Dodatkowo rosnąca świadomość konsumentów sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw w swoich działaniach realizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności (CSR). Z tego względu istotne jest podjęcie rozważań odnoszących się do działań i wyborów konsumentów w modelu CSR. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących działań i proekologicznych wyrobów konsumentów

Keywords: social responsibility, responsible consumption, pro-ecological attitudes

Keywords in polish: społeczna odpowiedzialność, odpowiedzialna konsumpcja, proekologiczne postawy

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_52.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume37/issue3/art_52_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.52
For citation:

MLA Olejniczak, Katarzyna, and Marta Zając. "PRO-ECOLOGICAL ACTIONS AND CONSUMER CHOICES IN THE MODEL OF RESPONSIBLE BUSINESS." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 495-501.
APA Katarzyna Olejniczak, Marta Zając (2015). PRO-ECOLOGICAL ACTIONS AND CONSUMER CHOICES IN THE MODEL OF RESPONSIBLE BUSINESS. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 495-501
ISO 690 OLEJNICZAK, Katarzyna, ZAJąC, Marta. PRO-ECOLOGICAL ACTIONS AND CONSUMER CHOICES IN THE MODEL OF RESPONSIBLE BUSINESS. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 495-501.
Corresponding address:
dr Katarzyna Olejniczak, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 19 B, 42-200 Częstochowa
Authors email:
k.olejniczak@zim.pcz.pl