Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.51

Renata Nestorowicz

LABELLING OF FOOD PRODUCTS AND SUSTAINABLE CONSUMPTION

Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja

Abstract:

 The manifestation of sustainable consumption on the food market is the consumer is choice of products originating from fair trade and/or organic farming. This paper presents the level of knowledge of Fairtrade signs and organic food logo of the EU. The author describes the importance of these signs by purchasing decisions and the relationship between these factors and the declared level ofknowledge about fair trade. In November 2013 research was conducted by the Department of Marketing Strategies at the Poznań University of Economics and Polish Scientifi c Association of Marketing (PNTM). We interviewed 444 people responsible for food shopping in their households. There were structured interviews in 3 Polish cities: Poznań, Szczecin and Lublin. The results confi rm low awareness of Polish consumers in respect of Fairtrade determinations and slightly higher in the case of organic products. Information regarding the origin of the product (fair trade or organic) is not important to consumers when choosing food products. With increasing knowledge on products originating from fair trade derives knowledge of both organic foods and Fairtrade signs, but not the impact of these markings on consumers’ purchasing decisions. Still, people who attach importance to this type of information are niche on the Polish market.

Abstract in polish:

Możliwymi do zaobserwowania przejawami zrównoważonej konsumpcji na rynku żywności jest wybór przez konsumentów produktów pochodzących ze sprawiedliwego handlu i/lub z upraw ekologicznych. Celem artykułu jest przedstawienie poziomu znajomości oznaczeń Fairtrade i unijnego logo żywności ekologicznej oraz ich znaczenia przy wyborze produktów żywnościowych, a także relacji mię- dzy tymi czynnikami a deklarowanym poziomem wiedzy na temat fair trade. Dla realizacji postawionych celów przeprowadzono 444 ustrukturowane wywiady bezpośrednie z osobami odpowiedzialnymi za zakup żywności w gospodarstwie domowym. Badanie, współfi nansowane przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, przeprowadzono w Poznaniu, Szczecinie i Lublinie w listopadzie 2013 roku. Wyniki badań potwierdzają niewielką świadomość respondentów w odniesieniu do oznaczeń Fairtrade i nieco wyższą w przypadku produktów ekologicznych. Informacje dotyczące pochodzenia produktu (ze sprawiedliwego handlu czy upraw ekologicznych) nie są dla konsumentów istotne przy wyborze produktów żywnościowych. Wraz ze wzrostem wiedzy na temat produktów pochodzących ze sprawiedliwego handlu podnosi się znajomość oznaczeń zarówno żywności ekologicznej, jak i Fairtrade, jednak trudno na razie mówić, że wzrasta wpływ tych oznaczeń na decyzje zakupowe konsumentów. Osoby przywiązujące wagę do tego typu informacji nadal stanowią na polskim rynku niewielką grupę.

Keywords: labelling of food products, sustainable consumption, organic food, fair trade

Keywords in polish: oznakowanie żywności, zrównoważona konsumpcja, żywność ekologiczna, fair trade

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_51.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.51
For citation:

MLA Nestorowicz, Renata. "Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 487-493.
APA Renata Nestorowicz (2015). Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 487-493
ISO 690 NESTOROWICZ, Renata. Oznakowanie produktów żywnościowych a zrównoważona konsumpcja. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 487-493.
Corresponding address:
dr Renata Nestorowicz, Katedra Strategii Marketingowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Authors email:
r.nestorowicz@ue.poznan.pl