Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.50

Anna Murawska

TRENDS IN CONSUMPTION PATTERNS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Tendencje zmian wzorców konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju

Abstract:

The aim of the article was to identify changes in consumption occurring in the last decade in Poland and other European Union countries in terms of sustainable development and sustainable production and consumption. The article presents the trends and differences between countries in the level of resource productivity and in selected patterns of consumption, such as waste production, electricity consumption and the use of cars. The source of empirical data was the information from the European Statistical Offi ce Eurostat. They analysed 28 European Union countries and in particular presents the situation in Polish. Research period was 2004–2013. In the analysed period in EU countries we observed a signifi cant growth of production, while gradually rising the level of consumption, increased incomes of the population and at the same time household spending on goods and services. This created environmental pressures mainly through the consumption of electricity and other nonrenewable resources. Consumption patterns are evolving, however, are not suffi ciently effective in the context of the desired modifi cations are compatible with sustainable development.

Abstract in polish:

Celem artykułu było zidentyfi kowanie zmian w konsumpcji zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej w aspekcie zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Przedstawiono w nim tendencje zmian oraz róż- nice między krajami pod względem poziomu produktywno- ści zasobów oraz w wybranych wzorcach konsumpcji, takich jak wytwarzanie odpadów, zużycie energii elektrycznej czy korzystanie z motoryzacji. Źródłem danych empirycznych były informacje pochodzące z Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat. Analizie poddano 28 krajów Unii Europejskiej i zaprezentowano w szczególności sytuację Polski. Okresem badawczym były lata 2004–2013. W analizowanych latach w krajach Unii Europejskiej zaobserwowano znaczną dynamikę wzrostu produkcji, równocześnie sukcesywnie podnosił się poziom konsumpcji, wzrastały dochody ludności i zarazem wydatki gospodarstw domowych na dobra i usługi, co stwarzało presję środowiskową głównie przez zużycie energii elektrycznej oraz innych zasobów nieodnawialnych. We wzorcach konsumpcji zachodzą zmiany, jednak nie są one wystarczająco skuteczne w kontekście pożądanych modyfi kacji zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Keywords: sustainable development, consumption, production, expenditures, energy, waste

Keywords in polish: rozwój zrównoważony, konsumpcja, produkcja, wydatki, energia, odpady

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_50.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.50
For citation:

MLA Murawska, Anna. "Tendencje zmian wzorców konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 477-485.
APA Anna Murawska (2015). Tendencje zmian wzorców konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 477-485
ISO 690 MURAWSKA, Anna. Tendencje zmian wzorców konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 477-485.
Corresponding address:
dr inż. Anna Murawska, Katedra Ekonomii i Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz
Authors email:
anna.murawska@utp.edu.pl