Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.49

Anna Kowalska

ORGANIC FARMING AS A DEVELOPMENT FACTOR OF SUSTAINABLE CONSUMPTION

Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji

Abstract:

The market of organic products is now one of the fastest growing sectors of food production in the world and especially in the EU countries. The purpose of this article is to present the status of organic farming in Poland and in the EU countries and to show the impact of these products on sustainable consumption. The article uses data from FiBL, IFOAM and IJHARS. For the presentation of the data we used the time series, cluster analysis, and multidimensional clustering of features and objects. In Europe, in 2012, organic products were produced by approx. 320 thousand manufacturers with a total value of 22.8 billion euros, of which 250 thousand in the EU and its value amounted to 20.9 billion euros. In Poland 26 376 organic producers were registered and the value of organic products was valued at 650 thousand PLN. It is crucial for organic farming to invent capital into processing and distribution of organic products. This will provide for continual development and increase the consumer’s awareness of the importance of organic food for both their health and the environment.

Abstract in polish:

Rynek produktów rolnictwa ekologicznego jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rynku produktów żywnościowych na świecie, zwłaszcza w krajach UE. Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz innych krajach UE, a także ukazanie wpływu produktów tego rolnictwa na zrównoważoną konsumpcję. W artykule wykorzystano dane z FIBL i IFOAM oraz IJHARS. W Europie w 2012 roku produkty ekologiczne wytwarzane były przez ok. 320 tys. producentów, a ich łączna wartość wynosiła 22,8 mld euro, w tym w krajach UE przez 250 tys. producentów, a wartość wytworzonych produktów to 20,9 mld euro. Natomiast w Polsce zarejestrowanych było 26 376 producentów żywności ekologicznej, a wartość pr oduktów ekologicznych wyceniono na około 650 tys. zł. Aby żywność ekologiczna w większym stopniu była dostępna na rynku, ważne jest inwestowanie w przetwórstwo i dystrybucję produktów ekologicznych oraz uświadamianie konsumentów o znaczeniu żywności ekologicznej zarówno dla ich zdrowia, jak i środowiska

Keywords: organic farming, organic food, consumption

Keywords in polish: rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna, konsumpcja

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_49.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.49
For citation:

MLA Kowalska, Anna. "Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 467-476.
APA Anna Kowalska (2015). Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 467-476
ISO 690 KOWALSKA, Anna. Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 467-476.
Corresponding address:
dr inż. Anna Kowalska, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Authors email:
anna.kowalska@ue.wroc.pl