Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.45

Karolina Jąder, Julian Wawrzyniak

CHANGES IN THE CONSUMPTION OF FRUITS AND VEGETABLES AND THEIR PRESERVES IN POLAND IN 1999–2013 AND THE PHENOMENON OF SUSTAINABLE CONSUMPTION

Zmiany w spożyciu owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce w latach 1999–2013 a zjawisko zrównoważonej konsumpcji

Abstract:

 The main aim of this paper was to present changes in the consumption of fruit and vegetables and their preserves in Polish households in 1999–2013. The additional aim was to relate the results of analysis to the phenomenon of sustainable consumption. The analysis was based on secondary data contained in the publications of the Central Statistical Offi ce – “Households budgets” from 1999–2013. The test period was divided into fi ve sub-periods, which enabled the analysis of the directions of changes in the level and structure of consumption. Changes in consumption were determined by indexes dynamics of changes. A decrease was found in the consumption of fresh fruit and vegetables and increase in consumption of fruit and vegetable preserves. There have been also changes in the structure of fresh fruits and vegetables. Reduced consumption of apples was noticed, but increased consumption of exotic fruits. From the point of view of sustainable consumption, these changes were found to be negative.

Abstract in polish:

Głównym celem opracowania było przedstawienie zmian w spożyciu owoców i warzyw oraz ich przetworów w polskich gospodarstwach domowych w latach 1999–2013. Za dodatkowy cel przyjęto odniesienie tych zmian do zjawiska zrównoważonej konsumpcji. Analiza bazuje na danych wtórnych zawartych w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego – Budżety gospodarstw domowych w latach 1999– 2013. Badany okres podzielono na pięć trzyletnich podokresów, co umożliwiło analizę kierunków przemian w poziomie i strukturze konsumpcji. Zmiany w spożyciu określono za pomocą indeksów o podstawie zmiennej. Z punktu widzenia zrównoważonej konsumpcji za niekorzystną zmianę uznano wzrost spożycia przetworów owocowych i warzywnych przy jednoczesnym spadku konsumpcji świeżych owoców i warzyw oraz zastępowanie krajowych produktów (zwłaszcza owoców) gatunkami pochodzącymi z importu.

Keywords: fruits, vegetables, fruit and vegetable preserves, consumption sustainable consumption

Keywords in polish: owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, spożycie, zrównoważona konsumpcja

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_45.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.45
For citation:

MLA Jąder, Karolina, and Julian Wawrzyniak. " Zmiany w spożyciu owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce w latach 1999–2013 a zjawisko zrównoważonej konsumpcji." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 427-435..
APA Karolina Jąder, Julian Wawrzyniak (2015). Zmiany w spożyciu owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce w latach 1999–2013 a zjawisko zrównoważonej konsumpcji. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 427-435.
ISO 690 JąDER, Karolina, WAWRZYNIAK, Julian. Zmiany w spożyciu owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce w latach 1999–2013 a zjawisko zrównoważonej konsumpcji. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 427-435..
Corresponding address:
dr Karolina Jąder, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Authors email:
jader@up.poznan.pl

References

 • Adamczyk, G. (2010). Popularność żywności wygodnej. J. Agribus. Rural Dev., 4(18), 5–13.
 • GUS (2000–2014). Budżety gospodarstw domowych (2000–2014). Warszawa: GUS.
 • Drożdż, K. (1998). Spożycie warzyw w latach 1980–1995. W: J. Wawrzyniak (red.), Zagadnienia ekonomiczne
 • ogrodnictwa w reformującej się gospodarce (s. 161–177). Poznań: Wyd. Prodruk.
 • Gawęcki, J. (2012). Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu (s. 507–508). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Grzelak, A., Gałązka, M. (2013). Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych. Rocz. Ekon. KPSW, 6, 223–241.
 • Jarczyk, A. (1997). Przetwórstwo owoców i warzyw (cz. 1). Warszawa: WSiP.
 • Kaleciak, J. (1973). Technologia przetwórstwa owocowo-warzywnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa
 • Zawodowego.
 • Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsum. Rozwój, 1, 5–15.
 • Strojewska, I. (2010a). Spożycie owoców w Polsce w latach 2000–2009. Hasło Ogrodn., 10, 40–41.
 • Strojewska, I. (2010b). Spożycie warzyw w Polsce w latach 2000–2009. Hasło Ogrodn., 11, 48–49.
 • Strojewska, I. (2013). Spożycie soków pitnych i nektarów w Polsce i w krajach UE-27. Przem. Ferm. Owoc.-Warz.,
 • 5–6, 34.