Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.43

Krystyna Gutkowska, Marlena Piekut

SYMPTOMS OF UPGRADING CONSUMPTION IN RURAL HOUSEHOLDS

Symptomy unowocześniania konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych

Abstract:

The aim of the study was to analyse the structure of expenditure in rural households paying attention to the upgrading of consumption. The research material used in the present study was individual data from the household budget survey for 2004, 2006 and 2012 which is conducted annually by the Central Statistical Offi ce of Poland. In the conducted study a conventional statistical analysis and multivariate statistical method was used. The process of upgrading the structure of consumer spending is observed in all types of rural households. Disposable incomes are the main determinant affecting consumption models in rural households and their level of upgrading. Socio-demographic characteristics play an increasingly important role in shaping consumer expenditure in rural households. Decreasing spending on consumer staples, and increasing spending on goods of a higher order are observed in the structure of expenses.

Abstract in polish:

Celem opracowania była identyfi kacja symptomów unowocześnienia konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych. Materiał badawczy stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2004, 2006 i 2012. W przeprowadzonym badaniu posłużono się tradycyjną analizą statystyczną oraz wielowymiarową metodą statystyczną. Proces unowocześniania struktury wydatków konsumpcyjnych obserwuje się we wszystkich typach wiejskich gospodarstw domowych, aczkolwiek ich natężenie wykazuje duże zróżnicowanie, przede wszystkim w zależności od głównego źródła zarobkowania oraz niektórych zmiennych socjodemografi cznych. Dochody rozporządzalne są podstawową determinantą kształtującą modele konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych i poziom ich unowocześnienia. Cechy społeczno-demografi czne odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu wydatków konsumpcyjnych w wiejskich gospodarstwach domowych. Obserwuje się tam unowocześnianie modeli konsumpcji. W strukturze wydatków maleją wydatki na dobra podstawowe, a wzrastają na dobra wyższego rzędu. Maleje siła związku między wydatkami i dochodami rozporządzalnymi, a rosną wskaźniki korelacji między wydatkami i cechami socjodemografi cznymi gospodarstw domowych.

Keywords: expenses, budgets of households, rural households, upgrading of consumption, food, culture and recreation

Keywords in polish: wydatki, budżety gospodarstw domowych, wiejskie gospodarstwa domowe, unowocześnianie konsumpcji, żywność, kultura i wypoczynek

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_43.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.43
For citation:

MLA Gutkowska, Krystyna, and Marlena Piekut. "Symptomy unowocześniania konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 407-415.
APA Krystyna Gutkowska, Marlena Piekut (2015). Symptomy unowocześniania konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 407-415
ISO 690 GUTKOWSKA, Krystyna, PIEKUT, Marlena. Symptomy unowocześniania konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 407-415.
Corresponding address:
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Katedra Ekonomiki i Organizacji Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
Authors email:
krystyna_gutkowska@sggw.pl

References

  • Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck.
  • GUS (2012). Budżety Gospodarstw Domowych. Indywidualne dane. Materiał niepublikowany. Warszawa: GUS.
  • Grzega, U. (2012). Poziom życia ludności – determinanty i zróżnicowania. Katowice: UE.
  • Kiełczewski, D. (2008). Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
  • Molenda, J. (1997). Postawy kobiet wiejskich wobec unowocześniania gospodarki chłopskiej w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. W: A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów (t. 5). Warszawa: DiG.
  • Piekut, M. (2014). Wydatki na kulturę i rekreację w budżetach gospodarstw domowych Europejczyków. Wiad. Stat., 5, 75–89.
  • Stanisz, A. (2002). Korelacja kanoniczna. Med. Prakt., 6