Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.41

Jerzy Gębski, Małgorzata Kosicka-Gębska, Katarzyna Kwiecińska

THE NEED OF THE TRACEABILITY OF THE ORIGIN OF A PRODUCT AS A DEMAND OF PROVIDING FOOD SAFETY

Potrzeba śledzenia pochodzenia produktu jako wymóg zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Abstract:

The purpose of the research study is to present and analyse the principles of the functioning of the traceability in the
food chain including the used methods of identifi cation. Analysis of the literature shows that risk sources identifi cation via food
movement and its origin tracking reduces the potential risks possibility and infl uences the food safety level. The development
of information technology allows to support traceability process by advanced computer systems. Used in the enterprise ERP
systems using tools such as barcodes to identify whether the RFID create traceability of products throughout the production
process and distribution. In case of detection any threat to allow for quick response in order to halt the production, distribution
and withdrawal of defective products from the market.

Abstract in polish:

Celem opracowania było przedstawienie istoty
oraz zasad funkcjonowania systemu śledzenia produktu
w łańcuchu dostaw żywności, ze szczególnym uwzględnieniem
stosowanych do tego celu mechanizmów identyfi kacji.
Analiza literatury przedmiotu dowodzi, że identyfi kacja źródeł
ryzyka przez system śledzenia ruchu oraz pochodzenia żywności
ogranicza możliwość wystąpienia w niej potencjalnych
zagrożeń oraz wpływa na poziom bezpieczeństwa żywności.
Rozwój technik informatycznych pozwala na wspomaganie
procesu traceability przez zaawansowane systemy komputerowe.
Stosowane w przedsiębiorstwach systemy ERP, wykorzystujące
takie narzędzia identyfi kacji jak kody paskowe czy
identyfi kację drogą radiową, stwarzają możliwości śledzenia
produktów w całym procesie produkcji oraz dystrybucji.
W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia pozwalają
na szybką reakcję w celu wstrzymania produkcji, dystrybucji
oraz wycofania wadliwych produktów z rynku.

Keywords: food, food production, traceability, food safety

Keywords in polish: żywność, produkcja żywności, śledzenie pochodzenia produktu, bezpieczeństwo żywności

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_41.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.41
For citation:

MLA Gębski, Jerzy, et al. "Potrzeba śledzenia pochodzenia produktu jako wymóg zapewnienia bezpieczeństwa żywności." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 387-395.
APA Jerzy Gębski, Małgorzata Kosicka-Gębska, Katarzyna Kwiecińska (2015). Potrzeba śledzenia pochodzenia produktu jako wymóg zapewnienia bezpieczeństwa żywności. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 387-395
ISO 690 GęBSKI, Jerzy, KOSICKA-GęBSKA, Małgorzata, KWIECIńSKA, Katarzyna. Potrzeba śledzenia pochodzenia produktu jako wymóg zapewnienia bezpieczeństwa żywności. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 387-395.
Corresponding address:
dr inż. Jerzy Gębski, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
Authors email:
jerzy_gebski@sggw.pl

References

 • Bailey, D., Robb, J., Checketts, L. (2005). Perspectives on Traceability and BSE Testing in the U.S. Beef Industry.
 • Choices. Mag. Food Farm Res. Iss., 4(20), 293–297.
 • Becker, T. (2000). Consumer perception of fresh meat quality: a framework for analysis. Brit. Food J., 3(102), 158–176.
 • Canavari, M., Centonze, R., Hingley, M., Spadoni, R. (2010). Traceability as part of competitive strategy in the fruit supply chain. Brit. Food J., 2(112), 171–184.
 • Casey, D., Lawless, J., Wall, P. (2010). A tale of two crises: the Belgian and Irish dioxin contamination incidents. Brit. Food J., 10(112), 1077–1091.
 • Centrum GS1 Polska (2008). Podręcznik stosowania systemu GS1. Poznań: ILiM.
 • Czarniecka-Skubina, E., Nowak, D. (2012). System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia
 • bezpieczeństwa konsumentów. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 5(84), 20–36.
 • Dabbene, F., Gay, P. (2011). Food traceability systems: Performance evaluation and optimization. Comput. Electron.
 • Agr., 1(75), 139–146.
 • Donnelly, K., Olsen, P. (2012). Catch to landing traceability and the effects of implementation. A case study from
 • the Norwegian white fi sh sector. Food Control, 1(27), 228–233.
 • Dupuy, C., Botta-Genoulaz, V., Guinet, A. (2005). Batch dispersion model to optimise traceability in food industry. J.Food Eng., 3(70), 333–339.
 • Dzwolak, W. (2009). Wybrane aspekty identyfi kowalności w łańcuchu żywnościowym. Med. Weter., 4(65), 245–249.
 • EDIFACT Rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (2014). Pobrane
 • 10 grudnia 2014 z: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/
 • outputs/standards/unedifact/tradeedifactrules.
 • Fawcett, S., Lenk, A., Mousavi, A., Sarhadi, M. (2002). Tracking and traceability in the meat processing industry:
 • a solution. Brit. Food J., 1(104), 7–19.
 • GS1 Standards Document (2012). Business Process and System Requirements for Full Chain Traceability, GS1 Global
 • Traceability Standard, 1, 3. Pobrane 10 grudnia 2014 z: www.gs1.org/docs/traceability.
 • Januszewski, A. (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania (t. 1). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Kondo, N. (2010). Automation on fruit and vegetable grading system and food Traceability. Trends Food Sci. Technol.,
 • 1(21), 145–152.
 • Likar, K., Jevsnik, M. (2006). Cold chain maintaining in food trade. Food Control, 2(17), 108–113.
 • Majewski, J. (2006). Informatyka dla logistyki. Poznań: ILiM.
 • Montanari, R. (2008). Cold chain tracking: a managerial perspective. Trends Food Sci. Technol., 8(19), 425–431.
 • Mulder, R., Hupkes, H. (2007). European legislation in relation to food safety in production of poultry meat and eggs. J. Appl. Poultry Res., 1(16), 92–98.
 • Regattieri, A., Gamberi, M., Manzini, R. (2007). Traceability of food products: General framework and experimental
 • evidence. J. Food Eng., 2(81), 347–356.
 • Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne
 • zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2002). Dz. U. L 31 z 1.2.2002.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2011). Dz.U. UE L 242 z 20.09.2011.
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
 • spożywczych (2004). Dz.U. L 139 z 30.4.2004 (s. 1).
 • Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne
 • przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego Dz.U. L 139 z 30.4.2004 (s. 55).
 • Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne
 • przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi Dz. U. L 139 z dnia 30.4.2004 r.
 • Schroeder, T., Tonsor, G. (2012) International cattle ID and traceability: Competitive implications for the US. Food
 • Policy, 1(37), 31–40.
 • Schwagële, F. (2005). Traceability from a European perspective. Meat Sci., 1(71), 164–173.
 • Smith, G., Pendell, D., Tatum, J., Belk, K., Sofos, J. (2008). Post-slaughter traceability. Meat Sci., 1(80), 66–74.
 • Sokołowski, G. (2005). Traceability – nowe wymagania prawa unijnego. Przem. Spoż., 7, 8–9.
 • Śliwczyński, B. (2008). Gwarancja bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw żywności. Przem. Spoż., 7, 2–8.
 • Śliwczyński, B. (2011). System traceability w łańcuchu dostaw– gwarancja bezpieczeństwa, jakości i szybkiej reakcji.
 • Instytut Logistyki i Magazynowania – Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 137–138.
 • Śmiechowska, M. (2014). System identyfi kowalności w zapewnieniu
 • tożsamości i bezpieczeństwa żywności. Ann. Acad. Med. Gdańsk., 44, 125–132.
 • Walaszczyk, A., Ordziński, M. (2014). Znaczenie zarządzania identyfi kowalnością wyrobów spożywczych dla konsumentów
 • – badania i analiza. Zesz. Nauk. SGGW Warsz., 14 (XXIX), z. 3, 177–185.
 • Wytyczne w sprawie wdrażania art. 11, 12, 14, 17, 18, 19 i 20 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego
 • ogólne zasady i wymogi z zakresu prawa żywnościowego wnioski Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.
 • Yordanov, D., Angelova, G. (2006). Identifi cation and traceability of meat and meat products. Biotechnol. Biotechnol.
 • Eq., 1(20), 3–8.