Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (37) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.40

Marcin Gębarowski, Agnieszka Cholewa-Wójcik

POPULARIZATION OF AN ECOLOGICAL DIMENSION OF SUSTAINABLE CONSUMPTION USING SENSORY MARKETING

Popularyzacja ekologicznego wymiaru zrównoważonej konsumpcji z wykorzystaniem marketingu sensorycznego

Abstract:

This publication presents an essence of sustainable
consumption and sustainable marketing laying special emphasis
on an ecological dimension of those phenomena. There
has been also explored the essence of sensory marketing as an
innovative concept that constitutes an answer to the demand
of experience economy. In the part of this work which relates
to market realities, examples of propagating disseminating attitudes
were referred to. The primary goal of this article is
to point out the possibilities of popularizing an ecological dimension
of sustainable consumption through promotional activities
taken by business entities. Whereas the secondary goal
is to determine the factors conditioning the effective performance
of marketing activities involving people’s senses and
drawing the society’s attention to proecological behaviours.
Among the main determinants the following activities have
been identifi ed: coherent appeal to all senses of consumers,
the connection of promotional actions with local societies, the
formation of an “ecological” community around a brand, the
use of an aspect of surprise, the organisation of campaigns
which respect the rules of environmental protection.

Abstract in polish:

W publikacji przedstawiono rozumienie zrównoważonej konsumpcji oraz marketingu zrównoważonego,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na ekologiczny wymiar tych zjawisk. Przeanalizowano istotę marketingu sensorycznego
jako nowatorskiej koncepcji, będącej odpowiedzią na wymagania gospodarki doświadczeń. W części opracowania odnoszącej
się do realiów rynkowych przywołano przykłady rozpowszechniania postaw proekologicznych. Głównym celem pracy
jest wskazanie możliwości popularyzowania ekologicznego wymiaru zrównoważonej konsumpcji przez działania promocyjne
podmiotów rynkowych. Celem szczegółowym jest natomiast określenie czynników warunkujących skuteczne prowadzenie
działań marketingowych, angażujących zmysły i zwracających uwagę społeczeństwa na zachowania proekologiczne. Wśród
głównych determinant zidentyfi kowano: spójne oddziaływanie na wszystkie zmysły konsumentów, powiązanie akcji promocyjnych
ze społecznością lokalną, tworzenie „ekologicznej” wspólnoty wokół marki, wykorzystanie aspektu zaskoczenia, a także
organizowanie kampanii z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Keywords: sustainable consumption, sustainable marketing, ecology, sensory marketing

Keywords in polish: zrównoważona konsumpcja, zrównoważony marketing, ekologia, marketing sensoryczny

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol37/issue3/art_40.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume37/issue3/art_40_pl.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.40
For citation:

MLA Gębarowski, Marcin, and Agnieszka Cholewa-Wójcik. "POPULARIZATION OF AN ECOLOGICAL DIMENSION OF SUSTAINABLE CONSUMPTION USING SENSORY MARKETING." J. Agribus. Rural Dev. 37.3 (2015): 379-386.
APA Marcin Gębarowski, Agnieszka Cholewa-Wójcik (2015). POPULARIZATION OF AN ECOLOGICAL DIMENSION OF SUSTAINABLE CONSUMPTION USING SENSORY MARKETING. J. Agribus. Rural Dev. 37 (3), 379-386
ISO 690 GęBAROWSKI, Marcin, CHOLEWA-WóJCIK, Agnieszka. POPULARIZATION OF AN ECOLOGICAL DIMENSION OF SUSTAINABLE CONSUMPTION USING SENSORY MARKETING. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 37.3: 379-386.
Corresponding address:
dr Marcin Gębarowski, Katedra Marketingu, Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Poland,
Authors email:
marcing@prz.edu.pl

References

 • Belz, F. M., Peattie, K. (2012). Sustainability Marketing: A Global Perspective. West Sussex: Wiley & Sons.
 • Brzustewicz, P. (2014). Rola współpracy z interesariuszami w realizacji koncepcji marketingu zrównoważonego. Mark. Rynek, 8, 46–52.
 • Dahlstrom, R. (2011). Green Marketing Management. Mason: South-Western Cengage Learning.
 • Elliott, J. (2013). An introduction to sustainable development. Fourth edition. New York: Routledge.
 • Filser, M. (2003). Le marketing sensoriel: la quête de l’intégration théorique et managériale. Rev. Fr. Mark., 194, 5–11.
 • Gummesson, E. (1997). Relationship marketing as a paradigm shift: some conclusions from the 30R approach. Manag. Decis., 35(4), 267–272.
 • Hultén, B., Broweus, N., van Dijk, M. (2009). Sensory Marketing. London: Palgrave Macmillan.
 • Kothari, A., Dawar, S. (2014). Sustainable Consumption: An Imperative for India, Asian J. Res. Bus. Econ. Manag., 4(7), 53–61.
 • Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsum. Rozw., 1, 5–15.
 • Krishna, A. (2012). An integrative review of sensory marketing: engaging the senses to affect perception, judgment
 • and behavior. J. Consum. Psychol., 22(3), 332–351.
 • McCarthy, E. J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood: Irwin.
 • Mikolajuk, Z., Gar-On Yeh, A. (2000). Sustainable Development and Decision Support Systems. In: G. E. Kersten,
 • Z. Mikolajuk, A. Gar-On Yeh (Ed.), Decision Support Systems for Sustainable Development: A Resource Book of Methods and Applications (p. 13–28). Norwell: Springer.
 • Nasza odpowiedzialność 2013: Raport społecznej odpowiedzialności biznesu (2014). Energa S.A. Retrieved Dec 12th
 • 2014 from: http://grupa.energa.pl/Nasza_odpowiedzialnosc_2013.xml.
 • Niedzielska, A. (2014). Marketing w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Mark. Rynek, 11, 213–219.
 • Pabian, Ł. (2013). Działalność promocyjna w koncepcji sustainability. Mark. Rynek, 8, 12–17.
 • Pine II, B. J., Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harv. Bus. Rev., 97–105.
 • Raport odpowiedzialności społecznej Żywiec Zdrój S.A. 2009–2011 (2012). Żywiec Zdrój S.A. Retrieved Nov 27th 2014 from: http://www.zywiec-zdroj.pl/in/d791709d673ddd811b9d3e972b220c80_Raport_odpowiedzialnosci_spolecznej_Zywiec_Zdroj%20S.A.PDF.
 • Rudawska, E. (2013). Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu? Ekonomia, 3(24), 75–88.
 • Shabgou, M., Daryani, S. M. (2014). Towards the sensory marketing: stimulating the fi ve senses (sight, hearing,
 • smell, touch and taste) and its impact on consumer behavior. Indian J. Fundam. Appl., 4, 573–581.
 • Skowroński, A. (2006). Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji. Probl. Ekorozw., 1(2), 47–57.
 • Strange, T., Bayley, A. (2008). Sustainable Development: Linking economy, society, environment. Paris: OECD.