Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 2 (36) 2015

April - June 2015
Cover (Inner front) Issue (2) 2015 - Cover (Inner front)
Contents Issue (2) 2015 - Contents

Contents:

Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.16
Agata Balińska
FACTORS DETERMINING THE DEVELOPMENT OF PERIPHERAL AREAS OF EASTERN POLAND
Czynniki rozwoju terenów peryferyjnych Polski Wschodniej
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.17
Rafał Baum, Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Jarosław Wańkowicz
DETERMINANTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN AGRICULTURAL ENTERPRISE
Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.18
Beata Bilska, Małgorzata Wrzosek, Karol Krajewski, Danuta Kołożyn-Krajewska
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FOOD SECTOR AND LIMITATIONS OF FOOD LOSSES AND ITS WASTE
Zrównoważony rozwój sektora żywnościowego a ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.19
Ryszard Chaberski, Izabela Hoft, Izabela Lipińska, Marian Lipiński
CLIMATE CHANGES AS THE RISK FACTOR IN MILK PRODUCTION IN WIELKOPOLSKA
Zmiany klimatu jako potencjalny czynnik ryzyka w produkcji mleka w Wielkopolsce
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.20
Piotr Dzikowski
IMPACT OF LINKAGES WITH SUPPLIERS AND CUSTOMERS IN SUPPLY CHAIN ON THE INNOVATION ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY IN WESTERN POLAND
Wpływ powiązań z dostawcami i odbiorcami w łańcuchu dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.21
Jakub Gołaś
THE ISSUE OF PAYMENT BACKLOGS IN COMMERCIAL TRANSACTION – LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS
Problematyka zatorów płatniczych w transakcjach handlowych – aspekty prawne i ekonomiczne
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.22
Zbigniew Gołaś
THE RETURN ON EQUITY INDICATORS SYSTEM – METHODOLOGICAL PROPOSAL
System wskaźników rentowności kapitału własnego – propozycja metodyczna
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.23
Danuta Guzal-Dec
ENVIRONMENTAL AWARENESS OF COUNCILORS IN AREAS OF NATURAL VALUE IN THE LUBELSKIE VOIVODESHIP
Świadomość ekologiczna radnych gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.24
Ryszard Kata, Alina Walenia
FINANCIAL EXCLUSION OF FARMERS AND RURAL ENTREPRENEURS
Wykluczenie finansowe rolników i przedsiębiorców wiejskich
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.25
Roman Kisiel, Dorota Dołęgowska, Katarzyna Majewska
EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF THE AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND (KRUS) ACCORDING TO THE OPINIONS OF THE INSURED FROM THE COUNTY OF PRZASNYSZ
Ocena działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opinii ubezpieczonych z powiatu przasnyskiego
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.26
Katarzyna Kita, Marcel Adenauer
THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF POLISH AGRI-FOOD PRODUCTS ON THE NAFTA MARKET UNDER THE TRADE-LIBERALIZATION PROCESS
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polskich produktów rolno-spożywczych na rynku Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu w warunkach liberalizacji światowego handlu rolnego
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.27
Kudrat Nurmetov, Ján Pokrivčák, Sanatbek Salaev, Elmurod Baynazarov
Sektor owoców i warzyw w regionie Chorezm w Uzbekistanie: wyzwania i perspektywy
FRUITS AND VEGETABLES SECTOR OF KHOREZM, UZBEKISTAN: CHALLENGES AND PERSPECTIVES
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.28
Adam Pawlewicz, Piotr Szamrowski
CHAIN FOOD ACTIVITIES TO IMPROVE COMPETITIVENESS IN FRUIT AND VEGETABLES GROUPS
Działania grup producentów owoców i warzyw poprawiające konkurencyjność w łańcuchu dostaw żywności
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.29
Benedykt Pepliński
A REGIONAL ANALYSIS OF THE USE OF TRACTORS ON MODEL FARMS PRODUCING ENERGY CROPS
Regionalna analiza wykorzystania ciągników w modelowych gospodarstwach rolnych produkujących rośliny energetyczne
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.30
Agnieszka Piotrowska, Jacek Puchała
INSTRUMENTS USED TO SUPPORT ACTIVE SALES IN THE COMPANY OF FOOD ECONOMY – A CASE STUDY
Instrumenty wspomagające aktywną sprzedaż stosowane w spółce gospodarki żywnościowej – studium przypadku
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.31
Wojciech Sroka, Wiesław Musiał
MULTIFARIOUS FORECASTS CONCERNING THE USE OF MINERAL FERTILIZERS IN POLAND IN 2014–2025
Wariantowa projekcja zużycia nawozów mineralnych w Polsce na lata 2014–2025
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.32
Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun
EVALUATING THE CONTRIBUTION OF THE EUROPEAN UNION IN INVESTMENTS IN MUNICIPAL ECONOMY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. EXAMPLE OF COMMUNES IN THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP
Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa wielkopolskiego
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.33
Aneta Suchoń
SELECTED RENEWABLE ENERGY LEGAL ISSUES IN THE CONTEXT OF LOGISTICS MANAGEMENT
Wybrane zagadnienia prawne energii odnawialnej w aspekcie zarządzania logistycznego
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.34
Joanna Szwacka-Mokrzycka
THE IMPACT OF CONCENTRATION OF PRODUCTION ON MARKET POSITION OF SELECTED BRANCHES OF FOOD INDUSTRY IN POLAND
Wpływ koncentracji produkcji na pozycję rynkową wybranych branż przemysłu spożywczego w Polsce
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.35
Magdalena Śmiglak-Krajewska, Hubert Łąkowski
THE SALES OF FARM PRODUCTS IN WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP
Sprzedaż produktów z gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.36
Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska
RELATIONSHIPS WITH SUPPLIERS AND INNOVATION ACTIVITY IN FOOD INDUSTRY IN POLAND
Powiązania z dostawcami w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.37
Marek Tomaszewski
IMPACT OF DISTANCES FROM PARTICIPANTS IN THE SUPPLY NETWORK ON COOPERATION OF INNOVATIVE ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY
Wpływ odległości od uczestników sieci na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.38
Yumei Xie, Hailei Zhao, Karolina Pawlak, Yun Gao
THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN CHINA AND THE FACTORS AFFECTING ORGANIC FARMING
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Chinach i czynniki wpływające na rolnictwo ekologiczne
Issue 2 (36) 2015, DOI: 10.17306/JARD.2015.39
Anna Zielińska-Chmielewska
USE OF CHOSEN DISCRIMINATION MODELS IN THE ASSESSMENT OF BANKRUPTCY RISK IN MEAT PROCESSING ENTERPRISES
Zastosowanie wybranych modeli dyskryminacyjnych w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego

24 matches find