Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Bartosz Spychalski

THE NEED FOR TEACHING ABOUT QUALITY AND SPREADING QUALITY CULTURE AT THE STAGE OF SCHOOL EDUCATION

Potrzeba nauczania na temat jakości oraz rozpowszechniania kultury jakości na etapie edukacji szkolnej

Abstract:

The article concerns the need for teaching about the quality, as well as building pro-quality attitudes already at the school stage. The author presents quality issues, complications associated with its divergent understanding and its historical conditioning in Poland and also a brief explanation of the need of learning about quality since early childhood. TQM philosophy is described, as well as an overview of examples of building quality culture and education about quality in various countries of the world, together with their noticeable positive results. The current status of education on quality in Poland and quality issues affecting skills desired by employers is discussed.

Abstract in polish:

Artykuł dotyczy konieczności edukacji na temat jakości oraz kształtowania kultury projakościowej już na etapie szkolnym. Przedstawiono w nim problematykę jakości, komplikacje związane z jej rozbieżnym rozumieniem oraz jej historyczne uwarunkowania w Polsce, a także krótkie uzasadnienie potrzeby kształcenia w zakresie jakości już od wczesnego dzieciństwa. Zaprezentowano również filozofię TQM oraz przegląd przykładów kształtowania kultury projakościowej i edukacji na temat jakości w różnych krajach świata wraz z ich zauważalnymi pozytywnymi rezultatami. Przedstawiono także obecny stan tej edukacji w Polsce i związek zagadnień dotyczących jakości z kompetencjami pożądanymi przez pracodawców.

Keywords: quality, education, pro-quality culture, quality philosophy, TQM, quality tools

Keywords in polish: jakość, edukacja, kultura projakościowa, filozofia jakości, TQM, narzędzia jakości

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol33/issue3/art_21.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume33/issue3/art_21_pl.pdf
For citation:

MLA Spychalski, Bartosz. "THE NEED FOR TEACHING ABOUT QUALITY AND SPREADING QUALITY CULTURE AT THE STAGE OF SCHOOL EDUCATION." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 263-273.
APA Bartosz Spychalski (2014). THE NEED FOR TEACHING ABOUT QUALITY AND SPREADING QUALITY CULTURE AT THE STAGE OF SCHOOL EDUCATION. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 263-273
ISO 690 SPYCHALSKI, Bartosz. THE NEED FOR TEACHING ABOUT QUALITY AND SPREADING QUALITY CULTURE AT THE STAGE OF SCHOOL EDUCATION. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 263-273.
Corresponding address:
mgr inż. Bartosz Spychalski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, Poland
Authors email:
b.spychalski@pwsz.kalisz.pl