Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Jan Pawlak

POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – PRODUCTION AND SUPPLY OF MEANS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION

Polski rynek maszyn rolniczych po wejściu do Unii Europejskiej – produkcja i podaż środków mechanizacji rolnictwa

Abstract:

After accession to the EU in 2004 the demand for tractors and agricultural implements has grown, followed by increasing supply of them. In 2012, the supply of brand-new agricultural tractors was by 185.4% higher than in 2003. In 2012 the value of renovation index of tractor fleet in agriculture was by 149.3% higher than in 2003. In spite of significant increase of demand for tractors, their production in 2012 was by 39.2% lower than in 2003. The downfall in number of tractors produced in Poland caused that imported tractors achieved more and more important share in supplies on Polish market. In 2003 the share of imports amounted to 64.0% and in 2012 – 91.4%. Production of most other means of agricultural mechanization was in 2012 higher than in 2003. The increase in a case of manure spreaders amounted to 704.3%; self loading or unloading agricultural tractor trailers – 362.1%; fertilizer spreader – 335.2%; field sowing machines – 245.3%; pick-up balers – 222.1% and harvester threshers – 194.8. Decreases were noted in cases of steamers – by 73.3%; potato planters – by 49.7%; harrows other than disc ones – by 42.2%; potato diggers – by 31.2% and rototillers – by 22.8%.

Abstract in polish:

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zwiększył się popyt na środki mechanizacji rolnictwa oraz podaż krajowa większości z nich. W 2012 roku dostawy ciągników fabrycznie nowych były o 185,4% wyższe niż 2003 roku. Wartość wskaźnika odnawiania parku ciągnikowego była w 2012 roku o 149,3% większa niż w 2003 roku. Mimo znacznego zwiększenia popytu na ciągniki ich produkcja w 2012 roku była o 39,2% mniejsza niż w 2003 roku. Spadek produkcji ciągników w Polsce spowodował sukcesywne zwiększanie udziału importu. W 2003 roku udział ciągników importowanych wyniósł 64,0%, a w 2012 roku – 91,4%. Produkcja większości pozostałych środków mechanizacji rolnictwa była w 2012 roku większa niż w 2003 roku. Wzrost ten w przypadku roztrząsaczy obornika wyniósł 704,3%, ciągnikowych przyczep rolniczych samozaładowczych lub samowyładowczych – 362,1%, rozsiewaczy nawozów mineralnych – 335,2%, ciągnikowych siewników polowych – 245,3%, pras zbierających – 222,1%, a kombajnów zbożowych – 194,8. Spadła produkcja parników – o 73,3%, sadzarek ziemniaków – o 49,7%, bron innych niż talerzowe – o 42,2%, kopaczek do ziemniaków – o 31,2%, a glebogryzarek – o 22,8%.

Keywords: farm machinery, home supply, production

Keywords in polish: sprzęt rolniczy, podaż krajowa, produkcja

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol33/issue3/art_14.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume33/issue3/art_14_pl.pdf
For citation:

MLA Pawlak, Jan. "POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – PRODUCTION AND SUPPLY OF MEANS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 171-183.
APA Jan Pawlak (2014). POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – PRODUCTION AND SUPPLY OF MEANS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 171-183
ISO 690 PAWLAK, Jan. POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – PRODUCTION AND SUPPLY OF MEANS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 171-183.
Corresponding address:
prof. dr hab. inż. Jan Pawlak, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Poland
Authors email:
j.pawlak@itep.edu.pl