Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Danuta Mierzwa, Dominika Mierzwa

SPECIFICITY OF SOCIAL COOPERATIVES ACTIVITY AS A SUBJECTS OF SOCIAL ECONOMY

Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej

Abstract:

The article shows the role of social enterprises on the labour market, exemplified by social cooperatives. In market economy, basing on experiences of a number of EU states, it is possible to state that there is a reason for existence of that type of enterprises, which can be proved by their continuous development and supporting policy of the European Parliament. These enterprises are often the only chance for marginalized and socially excluded people. The work made use of provisions of the law regarding operation of social cooperatives, different types of elaborations, as well as scientific literature.

Abstract in polish:

W artykule, na przykładzie spółdzielni socjalnych, ukazano rolę, jaką odgrywają przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy. W gospodarce rynkowej, powołując się na doświadczenia wielu krajów UE, można stwierdzić, że przedsiębiorstwa tego typu mają rację bytu. Świadczy o tym ich stały rozwój i wspierająca polityka Parlamentu Europejskiego. Często są one jedyną szansą dla ludzi zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie. W opracowaniu wykorzystano przepisy prawne regulujące funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, różnego rodzaju opracowania oraz literaturę naukową.

Keywords: social economy, social enterprises, social cooperative, the European Union

Keywords in polish: ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna, UE

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume33/issue3/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Mierzwa, Danuta, and Dominika Mierzwa. "Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 125-135.
APA Danuta Mierzwa, Dominika Mierzwa (2014). Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 125-135
ISO 690 MIERZWA, Danuta, MIERZWA, Dominika. Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 125-135.
Corresponding address:
prof. dr hab. Danuta Mierzwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, ul Czajkowskiego 109, 52-150 Wrocław, Poland
Authors email:
danutamierzwa@wp.pl