Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Małgorzata Matyja

SOCIAL SIDE OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES. THE CASE OF AGRICULTURAL PRODUCTION CO-OPERATIVES IN THE OPOLE VOIVODESHIP

Społeczna strona spółdzielni rolniczych. Przypadek rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie

Abstract:

The aim of the article is to describe the social side of agricultural co-operatives and also to analyse what factors can in- or decrease this part of activity of agricultural production co-operatives (APCs). In the introduction to the article a definition of the aim of the paper, is provided, as well as a short explanation what the APCs really are. Next, the article describes the social side of activity of agricultural co-operatives. Then it presents how to measure it using the rate of social activity (RSA) proposed by the author. The last part of the article is the analysis, based on the data collected from the 28 APCs that operate in the Opole voivodeship shows the influence of selected factors on social activity in co-operatives. The findings show what and how strongly can increase the social activity in agricultural cooperatives.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest opisanie społecznej strony spółdzielni rolniczych oraz przeanalizowanie, jakie czynniki mogą zwiększać lub zmniejszać tę część działalności w przypadku rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP). We wstępie sformułowano cel opracowania oraz umieszczono krótkie wyjaśnienie, czym są RSP. Następnie w artykule zaprezentowano społeczną stronę działalności spółdzielni rolniczych. W kolejnej części przedstawiono, w jaki sposób można ją mierzyć, wykorzystując wskaźnik działalności społecznej (WDS) zaproponowany przez autorkę. W ostatniej części artykułu, na podstawie danych zebranych z 28 RSP działających na Opolszczyźnie, dokonano analizy wpływu wybranych czynników na działalność społeczną spółdzielni. Wyniki pokazują, co i z jaką siłą wpływa na działalność społeczną spółdzielni rolniczych.

Keywords: agricultural co-operatives, social activity, Opole region, correlation analysis

Keywords in polish: spółdzielnie rolnicze, działalność społeczna, Opolszczyzna, analiza korelacji

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol33/issue3/art_10.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume33/issue3/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Matyja, Małgorzata. "SOCIAL SIDE OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES. THE CASE OF AGRICULTURAL PRODUCTION CO-OPERATIVES IN THE OPOLE VOIVODESHIP." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 113-124.
APA Małgorzata Matyja (2014). SOCIAL SIDE OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES. THE CASE OF AGRICULTURAL PRODUCTION CO-OPERATIVES IN THE OPOLE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 113-124
ISO 690 MATYJA, Małgorzata. SOCIAL SIDE OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVES. THE CASE OF AGRICULTURAL PRODUCTION CO-OPERATIVES IN THE OPOLE VOIVODESHIP. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 113-124.
Corresponding address:
dr inż. Małgorzata Matyja, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
malgorzata.matyja@ue.wroc.pl