Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki

FINANCIAL SITUATION OF FARMERS HOUSEHOLDS IN COMPARISON WITH OTHER SOCIO-ECONOMIC GROUPS

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności

Abstract:

The article analysed the financial situation of farmers households as compared with other socio-economic groups in the years 2000, 2005 and 2012. The analysis examined the households finances: the amount and structure of disposable income and the mode of its disbursement. The research was based on aggregated data derived from Household Budgets Surveys, published annually by the Central Statistical Office.

Abstract in polish:

W artykule przeprowadzono analizę sytuacji finansowej gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności w latach 2000, 2005 i 2012. Analizie poddano finanse gospodarstw domowych, tj. wielkość i strukturę dochodów rozporządzalnych oraz sposób ich rozdysponowania. Podstawę informacyjną badań stanowiły dane zagregowane, pochodzące z badań Budżetów gospodarstw domowych [2001, 2006, 2013], publikowanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Keywords: financial situation, managing personal finances, households, socio-economic groups, households of farmers

Keywords in polish: sytuacja finansowa, zarządzanie finansami osobistymi, gospodarstwa domowe rolników, grupy społeczno-ekonomiczne ludności

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume33/issue3/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Kozera, Agnieszka, and Feliks Wysocki. "Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 85-99.
APA Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 85-99
ISO 690 KOZERA, Agnieszka, WYSOCKI, Feliks. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 85-99.
Corresponding address:
dr Agnieszka Kozera, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
akozera@up.poznan.pl