Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Monika Sporek

DAMAGE BY GAME ANIMALS IN AGRICULTURAL CROPS

Szkody łowieckie w uprawach rolnych

Abstract:

In the recent years the damage caused by the game animals to the agricultural crops has increased considerably. An immediate cause of this situation is an expanding population of big game, especially wild boar. This increase is primarily due to the changes in agrocenoses, dominated by large area maize cropping. The crop damage is compensated by hunting associations leasing the specific areas. The aim of this paper was to present the costs of the compensation incurred by the lease-holders of the hunting grounds. A cause - effect relationship between greater game damage and increased harvest of the game animals was demonstrated. The analysis was based on the data provided in the Statistical Yearbooks of the Central Statistical Office for 2000-2013. The study also indicated a problem of a decline in roe deer population, caused by more intense harvest resulting from farmer compensation claims.

Abstract in polish:

Szkody w uprawach rolniczych wyrządzane przez zwierzynę łowną w ostatnich latach uległy znacznemu zwiększeniu. Bezpośrednią przyczyną zaistniałej sytuacji jest wzrost liczebności zwierzyny grubej, zwłaszcza dzików. Wzrost ten jest przede wszystkim spowodowany zmianami zachodzącymi w agrocenozach, gdzie dominują wielkołanowe uprawy kukurydzy. Powstające straty w uprawach są rekompensowane wypłatami odszkodowań ze strony dzierżawców kół łowieckich. Celem artykułu było przedstawienie kosztów ponoszonych przez dzierżawców obwodów łowieckich z tytułu wypłacanych odszkodowań. Wykazano związek przyczynowo-skutkowy między dynamicznym przyrostem szkód łowieckich a wzrostem pozyskania zwierzyny łownej. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zaczerpniętych z Roczników Statystycznych GUS za okres 2000-2013. W pracy zasygnalizowano również problem regresu populacji sarny, który jest wynikiem zwiększonej eksploatacji podyktowanej roszczeniami odszkodowawczymi rolników.

Keywords: agrocenoses, game animals, hunting compensations

Keywords in polish: agrocenozy, zwierzyna łowna, odszkodowania łowieckie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_17_pl.pdf
For citation:

MLA Sporek, Monika. "Szkody łowieckie w uprawach rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 181-188.
APA Monika Sporek (2014). Szkody łowieckie w uprawach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 181-188
ISO 690 SPOREK, Monika. Szkody łowieckie w uprawach rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 181-188.
Corresponding address:
dr Monika Sporek, Pracownia Ekologii i Ochrony Przyrody, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, ul. Kominka 6A, 45-035 Opole, Poland
Authors email:
mebis@uni.opole.pl