Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Kazimierz Sporek, Monika Sporek

THREATS TO BIOTOPES IN AGROECOSYSTEMS

Zagrożenia biotopów w agroekosystemach

Abstract:

One of the conditions of the species continuity is a natural living space (habitat), in which the species achieves its basic needs. Large area of agriculture and forestry monoculture are not conducive to existence of game animals. Permanent devastation of game preserves, windbreaks, liquidation of foraging sites and shelterbelts force the wild animals to feed in the field and forest crops. In modern agrotechnique – the usage of plant protection products deprives the wild species (eg the hare) of forage, on the other hand it causes contamination of food absorbed by animals. Not only does it disorganise the trophic pyramide, but also can cause permanent damage to the organism – environment networks system, which is essential for proper circulation of matter and energy in ecosystems. The aim of the study is to draw attention to the effects of the changes in the biotypes caused by agriculture.

Abstract in polish:

Jednym z warunków zachowania ciągłości gatunku jest naturalna przestrzeń życiowa (biotop), w której gatunek realizuje swoje podstawowe potrzeby. Zarówno wielkołanowe monokultury rolne, jak i leśne nie sprzyjają bytowaniu zwierzyny. Stała dewastacja remiz śródpolnych, likwidacja poletek żerowych, zadrzewień i zakrzewień zmusza zwierzynę dziko żyjącą do żerowania w uprawach polnych i leśnych. W nowoczesnej agrotechnice stosowanie środków ochrony roślin z jednej strony pozbawia bazy żerowej gatunki dziko żyjące, z drugiej – powoduje skażenie pobieranego przez zwierzynę pokarmu. Powoduje to nie tylko dezorganizację piramidy troficznej, lecz także może wywołać trwałe uszkodzenia sieci powiązań w układzie organizm-środowisko, co ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego obiegu materii i energii w ekosystemach. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na skutki, jakie może wywoływać rolnictwo stosując zabiegi agrochemiczne w biotopach. 

Keywords: habitat, intensification of agriculture, hazard, game animals

Keywords in polish: biotop, intensyfikacja rolnictwa, zagrożenia, zwierzęta łowne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_16_pl.pdf
For citation:

MLA Sporek, Kazimierz, and Monika Sporek. "Zagrożenia biotopów w agroekosystemach." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 171-179.
APA Kazimierz Sporek, Monika Sporek (2014). Zagrożenia biotopów w agroekosystemach. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 171-179
ISO 690 SPOREK, Kazimierz, SPOREK, Monika. Zagrożenia biotopów w agroekosystemach. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 171-179.
Corresponding address:
dr hab. Kazimierz Sporek, Pracownia Ekologii i Gospodarki Łowieckiej, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, ul. Kominka 6A, 45-035 Opole, Poland
Authors email:
ksporek@uni.opole.pl