Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Roman Sass

IMPACT OF INVESTMENTS BEFORE AND FOLLOWING THE ACCESSION OF POLAND TO THE EUROPEAN UNION ON PRODUCTION POTENTIAL OF AGRARIAN FARMS

Wpływ inwestycji przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych

Abstract:

The purpose of the work was to study the dependencies between the defrayed investment outlays in the pre-accession and following the accession period of Poland to the European Union and the changes in the land and farms production property’s resources. Moreover, applying the recourse methods, the impact of investment outlays on the property of farms in 2004-2011 was determined. From the conducted studies it results, that there occurs big differentiation of the studied farms from the point of view of the volume of investment outlays both before Poland’s accession to the EU, as well as following the year 2004. Following Poland’s accession to the EU, farmers invested more than three times as much. From the analysis of interrelations with the application of the recourse methods it results, that the volume of investment outlays has a crucial importance on the farm’s property. The level of explanation of property’s fluctuation through investment outlays and factors covariant with them is high and for the linear function amounts from 63.65% in 2004 up to 83.69% in 2011.

Abstract in polish:

Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy poniesionymi nakładami inwestycyjnymi w okresie przedakcesyjnym i po akcesji Polski do Unii Europejskiej a zmianami w zasobach ziemi i majątku produkcyjnym gospodarstw. Ponadto, stosując metody regresji, określono wpływ nakładów inwestycyjnych na majątek gospodarstw w latach 2004-2011. Z przeprowadzonych badań wynika, że zróżnicowanie badanych gospodarstw pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych zarówno przed wstąpieniem Polski do UE, jak i po roku 2004 było duże. Po wstąpieniu Polski do UE rolnicy inwestowali ponad trzykrotnie więcej. Na podstawie analizy współzależności z wykorzystaniem metod regresji stwierdzono, że wielkość nakładów inwestycyjnych ma istotny wpływ na majątek gospodarstw. Poziom wyjaśnienia zmienności majątku przez nakłady inwestycyjne i czynniki z nimi współzmienne jest wysoki i wynosi dla funkcji liniowej od 63,65% w 2004 roku do 83,69% w 2011 roku.

Keywords: investment outlays, production potential of farms, FADN accountancy, methods of recourse

Keywords in polish: nakłady inwestycyjne, potencjał produkcyjny gospodarstw, rachunkowość FADN, metody regresji

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_15_pl.pdf
For citation:

MLA Sass, Roman. "Wpływ inwestycji przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 155-170.
APA Roman Sass (2014). Wpływ inwestycji przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 155-170
ISO 690 SASS, Roman. Wpływ inwestycji przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 155-170.
Corresponding address:
dr Roman Sass, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 89-122 Minikowo, Poland
Authors email:
roman.sass@kpodr.pl