Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Anna Rzeszutko

EFFICIENCY OF PRODUCTION AND RELATIONS OF PRODUCTION FACTORS IN POLISH AGRICULTURE

Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami produkcji

Abstract:

The aim of the article was an attempt to assess the relations between production factors and production effectiveness in Polish agriculture. According to the task two synthetic measures were constructed. The first one refers to the relations between factors of production, and the other to their productivity. The obtained values were used to determine the relation between agricultural production factors and production effectiveness using correlation coefficient and regression model. The study is based on data from Agricultural Census 2010 and refers to Polish voivodeships. The results indicate a significant correlation between the efficiency of production and the relations between factors of production.

Abstract in polish:

Celem artykułu jest próba oceny wpływu układu relacji czynników produkcji na efektywność wytwarzania w rolnictwie w Polsce. Aby zrealizować to zadanie badawcze, skonstruowano dwa mierniki syntetyczne, z których pierwszy odnosi się do relacji czynników produkcji, drugi natomiast do ich produktywności. Otrzymane wartości obu mierników posłużyły do określenia związku między nimi za pomocą współczynników korelacji. Dane wykorzystane do badań pochodzą w Powszechnego Spisu Rolnego 2010
i dotyczą województw. Wyniki badań wskazują na istnienie zależności korelacyjnej pomiędzy efektywnością wytwarzania a układem relacji między czynnikami produkcji.

Keywords: production’s factors, relations, efficiency, correlation, synthetic indicator

Keywords in polish: czynniki produkcji, relacje, produktywność, korelacja, miernik syntetyczny

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_14_pl.pdf
For citation:

MLA Rzeszutko, Anna. "Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami produkcji." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 141-154.
APA Anna Rzeszutko (2014). Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami produkcji. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 141-154
ISO 690 RZESZUTKO, Anna. Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami produkcji. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 141-154.
Corresponding address:
dr Anna Rzeszutko, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
rzeszutko@up.poznan.pl