Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Elżbieta Psyk-Piotrowska, Ewelina Sudra

YOUNG ENTREPRENEURS IN THE COUNTRY – STIMULANTS AND BARRIERS

Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery

Abstract:

The purpose of this article is, starting from the definition of entrepreneurship, to draw attention to the factors promoting and impeding the development of entrepreneurship of young people in rural areas. This is a category of rural residents, who could play a significant role in the multi-purpose rural development. However, there are few studies that provide data on young entrepreneurs, and information on opportunities and activities for the development of entrepreneurial qualities and attitudes among young people, especially in rural areas. Opportunities and constraints for the development of young entrepreneurship in rural areas are the starting point for the formulation of research problems concerning the entrepreneurial potential of young rural residents.

Abstract in polish:

Celem niniejszego artykułu było rozpoznanie czynników sprzyjających i utrudniających rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych na obszarach wiejskich. Jest to kategoria mieszkańców, która może odegrać dużą rolę w wielofunkcyjnym rozwoju wsi. Niewiele jest badań dostarczających danych na temat przedsiębiorczości młodych oraz informacji o możliwościach i działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju cech i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, szczególnie z obszarów wiejskich. Wskazane możliwości i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości młodych na wsi były punktem wyjścia do sformułowania problematyki badawczej dotyczącej potencjału w zakresie przedsiębiorczości młodych mieszkańców wsi.

Keywords: socio-economic development, entrepreneurship, youth, factors and barriers to entrepreneurship in rural areas

Keywords in polish: rozwój społeczno-gospodarczy, przedsiębiorczość młodych, czynniki i bariery przedsiębiorczości, obszary wiejskie

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Psyk-Piotrowska, Elżbieta, and Ewelina Sudra. "Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 133-140.
APA Elżbieta Psyk-Piotrowska, Ewelina Sudra (2014). Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 133-140
ISO 690 PSYK-PIOTROWSKA, Elżbieta, SUDRA, Ewelina. Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 133-140.
Corresponding address:
dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Poland
Authors email:
elapsyk@wp.pl