Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Karolina Pawlak, Katarzyna Kita

POTENTIAL EFFECTS OF LIBERALIZATION OF THE WORLD AGRICULTURAL TRADE FOR THE AGRI-FOOD SECTOR OF ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)

Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)

Abstract:

The state of agri-food trade in two selected trade blocs from the African region was presented in the paper. Moreover, the possibilities of development of trade, production, demand and prices in agri-food sector of ECOWAS countries in view of changes caused by further liberalization of the world agricultural trade were discussed. A general equilibrium model Global Trade Analysis Project was used in the research to make the projections. The results of the analysis showed that a greater degree of liberalization of the world agricultural trade could cause an increase in the value of export and import of certain plant origin products, as well as may contribute to the decline in production and prices for these products. 

Abstract in polish:

W artykule przedstawiono stan obrotów handlowych artykułami rolno-spo­żywczymi dwóch wybranych ugrupowań integracyjnych z regionu Afryki, a następnie, z wykorzystaniem matematycznego modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP), wykonano projekcje dotyczące możliwych scenariuszy rozwoju wymiany handlowej, zmian produkcji, popytu gospodarstw domowych i cen płaconych przez konsumentów w sektorze rolno-spożywczym Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). Rezultaty analizy dowiodły, że nasilenie tendencji liberalizacyjnych w światowym handlu rolnym może spowodować między innymi wzrost wartości eksportu i importu niektórych produktów pochodzenia roślinnego, a także przyczynić się do spadku produkcji i cen na te towary.

Keywords: foreign trade, export, import, agri-food products, liberalization of agricultural trade, ECOWAS, COMESA

Keywords in polish: handel zagraniczny, eksport, import, produkty rolno-spożywcze, liberalizacja handlu rolnego, ECOWAS, COMESA

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Pawlak, Karolina, and Katarzyna Kita. "Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 111-122.
APA Karolina Pawlak, Katarzyna Kita (2014). Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 111-122
ISO 690 PAWLAK, Karolina, KITA, Katarzyna. Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 111-122.
Corresponding address:
dr hab. Karolina Pawlak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
pawlak@up.poznan.pl