Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Aldona Mrówczyńska-Kamińska

SELECTED INTERDEPENDENCE INTERMODAL IN THE AGRI-FOOD SECTOR IN THE EUROPEAN UNION

Wybrane współzależności międzygałęziowe w sektorze rolno-żywnościowym w krajach Unii Europejskiej

Abstract:

The aim of this article is to present the possibilities of the use of input-output balances to determine the interdependence of branch based on selected indicators: profitability and labour consumption of agri-food sector in the countries of the European Union in the years 1995, 2000 and 2007. The primary research method was a method of input-output. The main test materials were input-output balances for individual countries of the European Union, which was calculated on the basis of profitability and labour consumption in the food industry. Input-output model allows for in-depth analysis of the macro-economy and is an important instrument for the evaluation and interpretation of economic phenomena. It also allows you to carry out comprehensive evaluations of basic economic relationships that characterise the structure of the studied phenomena occurring between them and interdependences, also in comparisons, in dynamic and international system. In developed countries, mainly in the EU-15 the presented dependencies are at a lower level than in the new Member States.

Abstract in polish:

Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania bilansów przepływów międzygałęziowych do określenia współzależności gałęziowych na podstawie wybranych wskaźników: rentowności, pracochłonności i dochodowości sektora rolno-żywnościowego w krajach Unii Europejskiej w latach 1995, 2000 i 2007. Podstawową metodą badawczą była metoda input-output. Głównymi materiałami badawczymi były bilanse przepływów międzygałęziowych dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, na podstawie których wyliczono wskaźniki rentowności, pracochłonności i dochodowości produkcji w gospodarce żywnościowej. Model przepływów międzygałęziowych pozwala na pogłębione analizy makroekonomiczne oraz jest ważnym instrumentem do oceny i interpretacji zjawisk gospodarczych. Umożliwia dokonanie kompleksowych ocen podstawowych relacji ekonomicznych, charakteryzujących strukturę badanych zjawisk i zachodzące między nimi współzależności, także w porównaniach w układzie dynamicznym i międzynarodowym. W krajach wysoko rozwiniętych, głównie w krajach UE-15, przedstawione współzależności (przede wszystkim rentowność i dochodowość) kształtują się na niższym poziomie aniżeli w nowych krajach członkowskich Wspólnoty. 

Keywords: input-output method, agriculture, food industry, interdependence intermodal

Keywords in polish: metoda input-output, rolnictwo, przemysł spożywczy, współzależności międzygałęziowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_10_pl.pdf
For citation:

MLA Mrówczyńska-Kamińska, Aldona. "Wybrane współzależności międzygałęziowe w sektorze rolno-żywnościowym w krajach Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 99-110.
APA Aldona Mrówczyńska-Kamińska (2014). Wybrane współzależności międzygałęziowe w sektorze rolno-żywnościowym w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 99-110
ISO 690 MRóWCZYńSKA-KAMIńSKA, Aldona. Wybrane współzależności międzygałęziowe w sektorze rolno-żywnościowym w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 99-110.
Corresponding address:
dr Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
aldonam@up.poznan.pl