Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Anna Mijal

FARMER PROFESSION – AGRICULTURE AS A FIELD OF STUDY AND A WAY OF OBTAINING AGRICULTURAL QUALIFICATIONS

Zawód rolnik – rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych

Abstract:

Requirement of having (supplementing) agricultural qualifications has an impact on the future choice of didactic path, including its level, field of study, major or even particular educational institution in regard to subjects receiving an agricultural holding in exchange for structural pension or interested in founding an agricultural holding. Qualifications are a formal outcome of assessment and validation process based on the established procedure by achieving learning goals compliant with defined standards (e.g. qualifications framework). Regulatory professional qualifications for farmers can be obtained, i.a. through participation in educational tracks of higher education system allowing to gain the necessary licence. Elaboration is an attempt to identify, analyse and assess interest in education in the fields of studies related to agriculture at the level of higher education as a way of obtaining regulatory qualifications for farmers. Article uses research method in form of analysis of public statistics in higher education of Central Statistical Office and Agricultural Census 2010.

Abstract in polish:

Kwalifikacje stanowią formalny wynik procesu walidacji uzyskany na podstawie właściwej procedury poprzez osiągnięcie rezultatów uczenia się zgodnych z określonymi standardami. Wymóg posiadania (uzupełnienia) kwalifikacji rolniczych przez podmioty pozyskujące gospodarstwo rolne w zamian za rentę strukturalną czy też zainteresowane powołaniem własnego gospodarstwa rolnego wpływa na wybór ścieżki kształcenia: jego poziomu, kierunku, specjalności, a nawet konkretnej jednostki z obszaru szkolnictwa. Kwalifikacje rolnicze można uzyskać poprzez odpowiednie uczestnictwo w programach edukacyjnych, w tym realizowanych m.in. przez jednostki szkolnictwa wyższego. Opracowanie stanowi próbę identyfikacji, analizy i oceny zainteresowania kształceniem na poziomie szkolnictwa wyższego na kierunkach studiów w grupie rolnictwo, jako sposobem uzyskania kwalifikacji rolniczych. W artykule wykorzystano analizę danych statystyki publicznej GUS w zakresie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz PSR 2010. 

Keywords: agricultural qualifications, higher education, fields of studies

Keywords in polish: kwalifikacje rolnicze, szkolnictwo wyższe, kierunki kształcenia

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Mijal, Anna. "Zawód rolnik – rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 87-97.
APA Anna Mijal (2014). Zawód rolnik – rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 87-97
ISO 690 MIJAL, Anna. Zawód rolnik – rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 87-97.
Corresponding address:
dr Anna Mijal, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
anna.mijal@uni. opole.pl