Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Agnieszka Krawczyk-Sołtys

AVAILABILITY OF OUTPATIENT HEALTH CARE IN RURAL AREAS IN POLAND. SPACE-TIME RECOGNITION

Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe

Abstract:

The purpose of this article was to determine changes in the availability of outpatient health care in rural areas in Poland in terms of space-time. Among the subjects of ambulatory care healthcare institutions and medical practices providing health care services exclusively within the framework of public funds were analysed. Summing up the results of the analysis it can be concluded that the availability of health care facilities and medical practices in the country in the investigated period increased. This growth was much slower than in the city, which was particularly evident in the case of health care institutions. Despite the increasing number of these entities per 10 thous. population, their percentage in the country during the period was steadily decreasing. Regional differences in terms of access to outpatient care were also meaningful. In the case of medical practices, the percentage in the country and their number per 10 thous. population was increasing during the period.

Abstract in polish:

Celem artykułu było ustalenie zmian w dostępności do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce w ujęciu przestrzenno-czasowym w latach 2000-2011. Wśród podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej analizie poddano zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki lekarskie świadczące usługi zdrowotne wyłącznie ze środków publicznych. Reasumując wyniki analiz, można stwierdzić, że dostępność do zakładów opieki zdrowotnej oraz praktyk lekarskich na wsi w badanym okresie wzrosła. Wzrost ten był jednak znacznie wolniejszy niż w mieście, szczególnie w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej. Mimo zwiększania się liczby tych podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, stale malał ich udział procentowy na wsi w badanym okresie. Z kolei udział procentowy praktyk lekarskich na wsi oraz liczba na 10 tys. mieszkańców rosła w badanym okresie. Wykazano duże zróżnicowanie regionalne pod względem dostępności do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

Keywords: health care institution, medical practice, rural areas

Keywords in polish: zakład opieki zdrowotnej, praktyka lekarska, wieś

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Krawczyk-Sołtys, Agnieszka. "Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 79-86.
APA Agnieszka Krawczyk-Sołtys (2014). Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 79-86
ISO 690 KRAWCZYK-SOłTYS, Agnieszka. Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 79-86.
Corresponding address:
dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
akrawczyk.soltys@uni.opole.pl