Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Jakub Hadyński

DIFFERENTIATION IN THE QUALITY OF LIFE OF RURAL AREAS ACROSS THE EUROPEAN UNION

Zróżnicowanie jakości życia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej

Abstract:

The research undertaken in the article concerns the regional diversification of rural areas at NUTS 2 level in the European Union in the context of quality of life measures and the evolution of territorial development. A modified HDI index was used to allow for the determination of the regional synthetic indicator of the quality of life. Thus, a huge gap between the most developed and underdeveloped areas was shown. The results indicate a real need for a variety of instruments to support rural areas in the EU.

Abstract in polish:

Podjęty w artykule temat badawczy dotyczy kwestii zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich na poziomie NUTS 2 w krajach Unii Europejskiej w kontekście rozważań związanych z pomiarem jakości życia i kształtowaniem rozwoju terytorialnego. W opracowaniu wykorzystano zmodyfikowany miernik HDI, co pozwoliło na określenie syntetycznego wskaźnika jakości życia na obszarach wiejskich w ujęciu regionalnym. Przedstawiona analiza umożliwiła wykazanie dużego dystansu występującego między obszarami najbardziej rozwiniętymi i zacofanymi. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę stosowania zróżnicowanych instrumentów wspierania obszarów wiejskich w UE.

Keywords: the quality of life, rural regional competitiveness

Keywords in polish: jakość życia, regiony wiejskie, regionalna konkurencyjność

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Hadyński, Jakub. "Zróżnicowanie jakości życia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 69-77.
APA Jakub Hadyński (2014). Zróżnicowanie jakości życia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 69-77
ISO 690 HADYńSKI, Jakub. Zróżnicowanie jakości życia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 69-77.
Corresponding address:
dr Jakub Hadyński, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
hadynski@up.poznan.pl