Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Joanna Dybowska

DEPOPULATION IN RURAL AREAS IN THE OPOLE VOIVODESHIP IN 2002-2011

Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002-2011

Abstract:

Depopulation, is the process of a decrease in the number of population in rural areas, which poses a serious threat to the existence of smaller establishments and results in considerable areas being left uninhabited. Spatial differentiation as regards the depth of depopulation is connected with territorial deployment of native and immigrant inhabitants of the Opole Voivodeship. The paper attempts to prove that more severe depopulation affects the areas dominated by the autochthonous population as they are characterised by established traditions of going abroad. On the basis of the data obtained from the last two national censuses conducted in Poland in 2002 and 2011, as well as data from the running records, it was possible to assess the size of non-registered migration which – as it has turned out only in the case of a few districts – was a non-registered inflow of inhabitants. Despite the fact that following Poland’s accession to the European Union the immigrant population can participate freely in the process of leaving abroad, the extent of the non-registered outflow is much greater for the districts which are dominated by the autochthonous population.

Abstract in polish:

Depopulacja, czyli proces zmniejszania się liczby ludności, na obszarach wiejskich, które charakteryzują się na ogół niższą gęstością zaludnienia aniżeli obszary zurbanizowane, grozi zanikaniem mniejszych jednostek osadniczych i wyludnianiem się znacznych terenów. Zróżnicowanie przestrzenne głębokości depopulacji wiąże się z rozmieszczeniem terytorialnym rodzimych i napływowych mieszkańców Śląska Opolskiego. W artykule wykazano, że większa depopulacja występuje na obszarach zdominowanych przez ludność autochtoniczną, która charakteryzuje się utrwalonymi tradycjami wyjazdów za granicę. Na podstawie danych dwóch ostatnich spisów ludności przeprowadzonych w Polsce w 2002 i 2011 roku i danych ewidencji bieżącej została wyznaczona wielkość nierejestrowanej migracji, która – jak się okazało – tylko w przypadku kilku gmin była niezarejestrowanym napływem ludności. Pomimo tego, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w wyjazdach za granicę może uczestniczyć ludność napływowa, to i tak rozmiary nierejestrowanego odpływu są znacznie większe dla gmin zdominowanych przez ludność autochtoniczną.

Keywords: depopulation, rural areas, autochthonous population, immigrant population, real population, non-registered migration

Keywords in polish: depopulacja, obszary wiejskie, ludność autochtoniczn, ludność napływowa, ludność faktyczna, nierejestrowana migracja

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Dybowska, Joanna. "Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002-2011." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 59-68.
APA Joanna Dybowska (2014). Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002-2011. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 59-68
ISO 690 DYBOWSKA, Joanna. Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002-2011. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 59-68.
Corresponding address:
dr Joanna Dybowska, Instytut Śląski w Opolu – Państwowy Instytut Naukowy, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole, Poland
Authors email:
j.dybowska@ instytutslaski.com