Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Wawrzyniec Czubak, Arkadiusz Sadowski

IMPACT OF THE EU FUNDS SUPPORTING FARM MODERNISATION ON THE CHANGES OF THE ASSETS IN POLISH FARMS

Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce

Abstract:

The paper focuses on the analysis of the changes in the production potential of Polish farms after implementing CAP mechanisms (2004-2011). Two criteria were used to share the farms: investment activity and economic size. Only those farms were selected, which continuously conducted the agricultural accounting FADN system in 2004--2011. Based on the analysis it was found that in the base period, farms making the most complex investments (supported by EU funds or financed on the basin of own financial resources), had greater production potential – in the matter of area and volume of assets. The investment activities contributed to the increase in disparities between groups of farms. Especially the non-investment farms were able to preserve the area of agricultural land, but the value of their assets was significantly reduced.

Abstract in polish:

W artykule przedstawiono zmiany potencjału produkcyjnego polskich gospodarstw rolnych w okresie poakcesyjnym (lata 2004-2011), wydzielonych na podstawie dwóch kryteriów: aktywności inwestycyjnej oraz klasy wielkości ekonomicznej. Dane do analiz pochodziły z podmiotów, które nieprzerwanie w latach 2004-2011 prowadziły rachunkowość rolniczą w systemie FADN. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że już w okresie bazowym gospodarstwa dokonujące najbardziej kompleksowych inwestycji (kompleksowość określono na podstawie relacji sumy wydatków inwestycyjnych do średniorocznej wielkości aktywów), zarówno wspieranych funduszami UE, jak i wykonywanych w oparciu o inne środki finansowe, charakteryzowały się większym potencjałem produkcyjnym, zarówno w rozumieniu areału, jak i wielkości aktywów. Wykonane w badanym okresie działania inwestycyjne przyczyniły się do wzrostu dysproporcji w stosunku do innych podmiotów, w tym szczególnie do gospodarstw nieinwestujących, które były w stanie utrzymać swoją bazową powierzchnię, lecz wartość ich majątku na skutek amortyzacji uległa znacznemu zmniejszeniu.

Keywords: agricultural investments, modernisation of agricultural holdings, Common Agricultural Policy

Keywords in polish: inwestycje w rolnictwie, modernizacja gospodarstw rolnych, Wspólna Polityka Rolna

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Czubak, Wawrzyniec, and Arkadiusz Sadowski. "Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 45-57.
APA Wawrzyniec Czubak, Arkadiusz Sadowski (2014). Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 45-57
ISO 690 CZUBAK, Wawrzyniec, SADOWSKI, Arkadiusz. Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 45-57.
Corresponding address:
dr Wawrzyniec Czubak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
czubak@up.poznan.pl