Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Maria Bucka

SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES AS A FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS

Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Abstract:

In rural areas, we are now dealing with a surplus of labour in agriculture and lack of jobs for the population without land. The decreasing role of agriculture and the benefits of agricultural production as a primary source of income of the rural population makes it necessary to supplement income from other activities. Making activities in the sector of small and medium-sized enterprises can significantly be replenished. Small and medium-sized enterprises can be regarded as a manifestation of entrepreneurship in rural areas. The aim of the study is to identify the role and importance of small and medium-sized enterprises in rural activation. In this study, the statistical material available from GUS contained in the publications concerning rural areas in Poland and literature.

Abstract in polish:

Na obszarach wiejskich mamy obecnie do czynienia z nadwyżką siły roboczej w rolnictwie i brakiem miejsc pracy dla ludności bezrolnej. Zmniejszająca się rola rolnictwa i korzyści z produkcji rolnej, jako podstawowego źródła utrzymania ludności wiejskiej, stwarzają konieczność uzupełniania dochodów z innej działalności. Podejmowanie działalności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw może w znacznym stopniu te braki uzupełnić. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być traktowane jako przejaw przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Celem opracowania jest wskazanie roli i znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w aktywizacji obszarów wiejskich. W opracowaniu wykorzystano dostępny materiał statystyczny GUS, zawarty w publikacjach dotyczących obszarów wiejskich w Polsce oraz literaturę przedmiotu.

Keywords: entrepreneurship, rural areas, small and medium-sized businesses, professional activity

Keywords in polish: przedsiębiorczość, obszary wiejskie, małe i średnie przedsiębiorstwa, aktywność zawodowa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Bucka, Maria. "Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 35-44.
APA Maria Bucka (2014). Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 35-44
ISO 690 BUCKA, Maria. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 35-44.
Corresponding address:
dr Maria Bucka, Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Opolski, ul Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
buckamaria@wp.pl