Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Anna Bruska

WASTE OF LOCAL RESOURCES IN RURAL AREAS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT – AN ATTEMPT OF THE PROBLEM IDENTIFICATION

Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu

Abstract:

The purpose of this article was to explore the real problem of wasting local resources, which is in opposition to the principles of sustainable development, understood as avoiding waste of any resources. The article highlights the key manifestations of this problem and its implication for rural development. Some actions realised in the world are also mentioned – their implementation contributes to the prevention of this phenomenon.

Abstract in polish:

W artykule wskazano przejawy i konsekwencje problemu marnowania zasobów lokalnych, stojącego w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako unikanie marnotrawstwa wszelkich zasobów. W artykule wskazano główne implikacje tego problemu dla rozwoju obszarów wiejskich oraz zasygnalizowano podejmowane na świecie działania, których realizacja przyczynia się do przeciwdziałania temu zjawisku. 

Keywords: local resources, sustainable development

Keywords in polish: zasoby lokalne, zrównoważony rozwój

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Bruska, Anna. "Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 27-33.
APA Anna Bruska (2014). Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 27-33
ISO 690 BRUSKA, Anna. Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 27-33.
Corresponding address:
dr Anna Bruska, Katedra Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
abruska@uni.opole.pl