Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Anna Bisaga

THE ROLE OF KNOWLEDGE AND INFORMATION DIFFUSION NETWORK IN THE PROCESS OF MODERNIZATION OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS ON THE BASIS OF THE OPOLE VOIVODESHIP

Rola sieci dyfuzji wiedzy i informacji w procesie modernizacji gospodarstw rolnych na przykładzie województwa opolskiego

Abstract:

The current stage of agricultural modernization focuses on limiting the further industrialization of agricultural households by embedding them in social networks which favour balanced development. Such adjustment is connected with the development of knowledge based economy and the necessity of growth, in the realisation of which, according to the “constant reconstruction” scenario of Europe 2020 strategy, this sector of economy has to participate once again. The aim of this case study is the identification of social networks which serve the diffusion of knowledge and information in the Opole voivodeship agriculture and evaluation of their significance in decision making processes by the managers of agricultural households. The case study focuses also on the problem of institutional innovations needs which serve joining the research institutes and universities to these networks. Intelligent specialization of agricultural households based on knowledge is found to be the main feature of the current stage of agricultural modernization.

Abstract in polish:

Obecny etap modernizacji rolnictwa polega na ograniczeniu dalszej industrializacji gospodarstw rolnych przez ich osadzenie w sieciach społecznych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Takie ich zakorzenienie jest związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i przymusem wzrostu, w którego realizacji, zgodnie ze scenariuszem „trwałej odbudowy” strategii Europa 2020, ten sektor gospodarki ma ponownie uczestniczyć. Celem opracowania była identyfikacja sieci społecznych służących dyfuzji wiedzy i informacji w rolnictwie regionu opolskiego oraz określenie ich znaczenia w procesach podejmowania decyzji przez kierowników gospodarstw rolnych. Podjęto także problem potrzeby innowacji instytucjonalnych służących włączeniu do tych sieci instytutów badawczych i uczelni wyższych. Opartą na wiedzy inteligentną specjalizację gospodarstw rolnych uznano w opracowaniu za główną cechę obecnego etapu modernizacji rolnictwa. 

Keywords: agricultural knowledge, balanced development, modernization, social networks, agricultural households specialization

Keywords in polish: wiedza rolnicza, zrównoważony rozwój, modernizacja, sieci społeczne, specjalizacja gospodarstw rolnych

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Bisaga, Anna. "Rola sieci dyfuzji wiedzy i informacji w procesie modernizacji gospodarstw rolnych na przykładzie województwa opolskiego." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 17-25.
APA Anna Bisaga (2014). Rola sieci dyfuzji wiedzy i informacji w procesie modernizacji gospodarstw rolnych na przykładzie województwa opolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 17-25
ISO 690 BISAGA, Anna. Rola sieci dyfuzji wiedzy i informacji w procesie modernizacji gospodarstw rolnych na przykładzie województwa opolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 17-25.
Corresponding address:
dr Anna Bisaga, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Authors email:
abisaga@ uni.opole.pl