Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Patrycja Beba, Walenty Poczta

PLACE OF AGRI-FOOD SECTOR IN THE ECONOMY OF POLISH REGIONS

Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów

Abstract:

This article attempts to assess the importance of agri-food sector in the national economy in Poland at the national and regional level concerning its production potential (labour, capital and investments), as well as its production output (gross output, gross value added). The survey covered agriculture and food industry in Poland. The analysis was based on the data from the statistical publications of the Central Statistical Office of Poland. The results indicate the spatial differentiation of internal structure agri-food sector and its participation in the regional economy. It is concluded that this sector is one of the most important segments of the Polish economy. 

Abstract in polish:

Celem artykułu jest próba oceny znaczenia sektora rolno-żywnościowego w gospodarce narodowej w Polsce w ujęciu krajowym i regionalnym (w przekroju województw) w zakresie potencjału wytwórczego (zasobów pracy, wartości brutto środków trwałych, nakładów inwestycyjnych) oraz wyników produkcyjnych (produkcji globalnej, wartości dodanej brutto). Badaniem objęto rolnictwo oraz przemysł spożywczy w Polsce. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z publikacji statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego RP. Wyniki badań wskazują na rozwój strukturalny i wytwórczy sektora w okresie akcesji Polski do UE. Sektor charakteryzuje się przestrzennym zróżnicowaniem struktury wewnętrznej oraz rolą w gospodarce poszczególnych regionów. Jednak szczególne znaczenie odgrywa na obszarach Polski Wschodniej, o czym
w dużej mierze decyduje udział rolnictwa.

Keywords: agriculture, food industry, agri-food sector, regional differentiation, production potential, production output

Keywords in polish: rolnictwo, przemysł spożywczy, sektor rolno-żywnościowy, zróżnicowanie regionalne, po-tencjał wytwórczy, wyniki produkcyjne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume32/issue2/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Beba, Patrycja, and Walenty Poczta. "Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 5-16.
APA Patrycja Beba, Walenty Poczta (2014). Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 5-16
ISO 690 BEBA, Patrycja, POCZTA, Walenty. Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 5-16.
Corresponding address:
mgr Patrycja Beba, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
beba@up.poznan.pl