Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Barbara Wieliczko

DOES THE EU COMMON AGRICULTURAL POLICY CAUSE DIVERSITY IN THE PACE OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AMONG THE POLISH REGIONS?

Czy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powoduje zróżnicowanie w tempie rozwoju rolnictwa polskich regionów?

Abstract:

Regional diversification in the Polish agriculture is a result of climatic and social conditions, as well as historical developments. The aim of this paper is the assessment of the role that the CAP plays in the transformation of Polish agriculture is based on a comparative analysis of data on agriculture and the use of support by individual regions since the Polish EU accession until 2013. The results indicate the widening gaps in the development of agriculture in Polish regions. Regions with small farms receive less support for improving agricultural competitiveness. It is necessary to take account of these differences and design policy measures better targeted at individual needs of each of the regions. It seems that CAP does not shrink regional diversity of the Polish agriculture. However, it appears that it is not a key factor leading to an increase in this diversity, but an additional factor alongside with current conditions for conducting different types of agricultural activity.

Abstract in polish:

Zróżnicowanie regionalne polskiego rolnictwa wynika z uwarunkowań przyrodniczo-klimatycznych i historycznych. Celem artykułu była ocena roli, jaką WPR odgrywa w przemianach polskiego rolnictwa. Opiera się ona na analizie porównawczej danych dotyczących rolnictwa i wykorzystania wsparcia przez poszczególne regiony od 2004 do 2013 roku. Wyniki wskazują na pogłębianie się różnic w rozwoju regionalnym polskiego rolnictwa. Regiony o rozdrobnionym rolnictwie w mniejszym stopniu korzystają ze wsparcia wzrostu konkurencyjności sektora. Konieczne jest uwzględnienie tych różnic w instrumentach wsparcia i przygotowanie rozwiązań dopasowanych do specyficznych potrzeb regionów. WPR nie ograniczyła różnic regionalnych w polskim rolnictwie. Wydaje się, iż środki UE wzmacniają bieżące uwarunkowania prowadzenia działalności rolnej i możliwości konkurowania na rynku różnego typu gospodarstw w zależności od ich wielkości, usytuowania i rodzaju prowadzonej działalności.

Keywords: agriculture, regions, CAP

Keywords in polish: rolnictwo, regiony, WPR

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_17_pl.pdf
For citation:

MLA Wieliczko, Barbara. "Czy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powoduje zróżnicowanie w tempie rozwoju rolnictwa polskich regionów?." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 169-178.
APA Barbara Wieliczko (2014). Czy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powoduje zróżnicowanie w tempie rozwoju rolnictwa polskich regionów?. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 169-178
ISO 690 WIELICZKO, Barbara. Czy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powoduje zróżnicowanie w tempie rozwoju rolnictwa polskich regionów?. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 169-178.
Corresponding address:
dr Barbara Wieliczko, Zakład Finansów Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Authors email:
Barbara.Wieliczko@ierigz.waw.pl