Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Karol Węglarzy

FARM-PRODUCED ENERGY OF AGRICULTURAL WASTE ORIGIN IMPROVES ITS PROFITABILITY

Wpływ energii produkowanej w gospodarstwie z odpadów rolniczych na poprawę jego rentowności

Abstract:

The most important tasks of Polish agriculture in 2014-2020 perspective will include maintaining food quality and safety, and orientation toward the part of the production of renewable energy, especially using biomass. Processing of biomass in anaerobic methane fermentation of agricultural biogas solves the problem of waste storage, reducing greenhouse gas emissions, especially high concentrations of methane, coming from the fermentation of slowly stored biomass. The economic aspect explains the popularity of biogas works; it is related to diversification of agricultural production through the introduction of a qualitatively new production of green energy from biogas, which significantly affects the profitability of agricultural production and will be an alternative for some companies, or large farms as a source of additional income and energy security. Energy generated in small biogas plants can fully protect the energy needs of a small farm releasing it from external sources and generating savings. For installations larger surplus may provide an additional source of farms’ income.

Abstract in polish:

Do najważniejszych zadań polskiego rolnictwa w perspektywie 2014-2020 będzie należało utrzymanie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ukierunkowanie części produkcji na energetykę odnawialną, szczególnie wykorzystującą biomasę. Przetwarzanie biomasy w procesie beztlenowej fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych rozwiązuje problem składowania odpadów, ograniczając emisję gazów cieplarnianych, szczególnie wysokich stężeń metanu, pochodzących z fermentacji wolno składowanej biomasy. Za popularnością biogazowni przemawia również aspekt ekonomiczny, związany z dywersyfikacją produkcji rolniczej przez wprowadzenie nowej jakościowo produkcji zielonej energii z biogazu, która znacząco wpływa na rentowność produkcji rolniczej oraz bezpieczeństwo energetyczne. Energia wytworzona w małych instalacjach biogazowych może zaspokoić w pełni potrzeby energetyczne małego gospodarstwa, uniezależniając je od źródeł zewnętrznych i generując oszczędności. W przypadku instalacji większych nadwyżki mogą być dodatkowym źródłem przychodu gospodarstwa.

Keywords: diversification of agricultural production, renewable energy, biomass, biogas plant, biogas series of types

Keywords in polish: dywersyfikacja produkcji rolniczej, odnawialne źródła energii, biomasa, biogazownia, typo-szeregi biogazowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_16_pl.pdf
For citation:

MLA Węglarzy, Karol. "Wpływ energii produkowanej w gospodarstwie z odpadów rolniczych na poprawę jego rentowności." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 159-167.
APA Karol Węglarzy (2014). Wpływ energii produkowanej w gospodarstwie z odpadów rolniczych na poprawę jego rentowności. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 159-167
ISO 690 WęGLARZY, Karol. Wpływ energii produkowanej w gospodarstwie z odpadów rolniczych na poprawę jego rentowności. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 159-167.
Corresponding address:
prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Grodziec Śląski, Grodziec 3, 43-386 Świętoszówka
Authors email:
weglarzy@zdgrodziec.edu.pl