Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Marta Śmigla

DETERMINANTS OF MILK PRODUCTION IN EURO-REGIONS WITH VERY BIG MILK FARMS AFTER 2004

Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 2004 roku

Abstract:

The main objective of the paper was to determine the diversity and factors deciding about the variation in milk production in selected EU macro-regions. Differentiation was determined using cluster analysis, which allowed for the creation of five homogeneous groups of regions. Based on the results of factor analysis factors having a decisive influence on the processes of economic adjustment of very large dairy farms were identified. Additionally, the European macro-regions that developed most after 2004 were mentioned, alongside with those that worsened their competitive position.

Abstract in polish:

Celem badań było określenie zróżnicowania oraz czynników warunkujących zmienność produkcji mleka w wybranych makroregionach Unii Europejskiej. Zróżnicowanie określono za pomocą analizy skupień, która pozwoliła na utworzenie pięciu jednorodnych grup regionów. Dalszej analizie poddano grupę typologiczną I, zawierającą regiony o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych. Na podstawie wyników analizy czynnikowej zidentyfikowano czynniki, które miały decydujący wpływ na procesy dostosowań ekonomicznych bardzo dużych gospodarstw mlecznych i określono, które z wybranych makroregionów Unii Europejskiej rozwinęły się po 2004 roku najbardziej, a które pogorszyły swoją pozycję konkurencyjną.

Keywords: cluster analysis, factor analysis, milk production, Euro-regions

Keywords in polish: analiza skupień, analiza czynnikowa, produkcja mleka, regiony Unii Europejskiej

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_14_pl.pdf
For citation:

MLA Śmigla, Marta. "Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 2004 roku." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 143-150.
APA Marta Śmigla (2014). Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 143-150
ISO 690 ŚMIGLA, Marta. Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 143-150.
Corresponding address:
mgr Marta Śmigla, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Authors email:
marta.smigla@ue.poznan.pl