Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Sebastian Stępień

STRUCTURAL CHANGES IN THE PIGMEAT SECTOR IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES

Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej

Abstract:

The aim of this article was to determine the structural changes in the pigmeat sector in the European Union and the analysis covered mainly EU countries with the largest share in the production of this kind of meat. Assessment of the current situation of the industry in terms of supply was made. Moreover, data on the scale of breeding in pig farms in selected countries were indicated, including also the previous years. On this background, the indicators of production and economic efficiency were shown. The information contained in the publication allowed to draw conclusions about the process of restructuring the sector. The main conclusions of publication indicated that the geographic structure of pork supply, as well as the concentration of pigs herd in selected EU countries is changing. The article uses the source materials of the European Commission, the Central Statistical Office, U.S. Department of Agriculture and the Eurostat database.

Abstract in polish:

Celem artykułu było określenie zmian strukturalnych w sektorze wieprzowiny w Unii Europejskiej. Analiza objęła kraje unijne o największym udziale w produkcji tego gatunku mięsa. Dokonano oceny aktualnej sytuacji branży pod względem podaży, zamieszczono także dane dotyczące skali chowu i obsady zwierząt w gospodarstwach trzodowych w wybranych państwach w 2010 roku w porównaniu z latami poprzednimi. Na tym tle ukazano wskaźniki efektywności produkcyjno-ekonomicznej. Informacje zawarte w publikacji pozwoliły na sformułowanie wniosków na temat procesów restrukturyzacji sektora. Stwierdzono, że w UE zmienia się struktura geograficzna podaży mięsa wieprzowego, dochodzi bowiem do koncentracji pogłowia w wybranych krajach unijnych. W artykule wykorzystano materiały źródłowe Komisji Europejskiej, Głównego Urzędu Statystycznego, Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz bazy danych Eurostatu.

Keywords: pork sector, supply, European Union, structural changes

Keywords in polish: sektor wieprzowiny, podaż, Unia Europejska, zmiany strukturalne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Stępień, Sebastian. "Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 133-141.
APA Sebastian Stępień (2014). Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 133-141
ISO 690 STęPIEń, Sebastian. Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 133-141.
Corresponding address:
dr Sebastian Stępień, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Authors email:
sebastian.stepien@ue.poznan.pl