Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Stanisława Sokołowska

FUNCTIONING OF A FARM ADVISORY SYSTEM ACCORDING TO THE FARMERS OF THE OPOLE VOIVODESHIP

Funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego w opinii rolników województwa opolskiego

Abstract:

Farm advisory system is a unique form of long-lasting education of framers and rural area dwellers. This attribute is significant as far as a transformation of European agriculture is concerned which resulted in creating a farm advisory system for the territorial scope Europe. The effectiveness of the system depends on many factors mainly, however, on active trust of farmers in the knowledge they acquire. The case study uses a questionnaire data collecting method in the households of the Opole voivodeship. On their basis the place and aim of a farm advisory organisation in the system of both agricultural knowledge and information have been determined as well as kinds of knowledge sought by farmers. The respondents’ evaluation of the significance of this institutional structure in the development of households and in the local development has also been presented.
A question of the use of regional internet platforms in the realisation of farm advisory system tasks has been considered. The case study ends with conclusions and recommendation referring to the challenges to be faced by the regional structures of a farm advisory system.

Abstract in polish:

Doradztwo rolnicze jest unikalną formą ustawicznego kształcenia rolników i mieszkańców wsi. Ten jego atrybut uznano za istotny dla nowej transformacji rolnictwa europejskiego, czego wyrazem jest ustanowienie systemu doradztwa rolniczego w przestrzeni europejskiej (Farm Advisory System). Skuteczność działania tego systemu zależy od wielu czynników, głównie jednak od aktywnego zaufania rolników do wiedzy, która jest im przekazywana. W opracowaniu posłużono się danymi zebranymi metodą wywiadu kwestionariuszowego w towarowych gospodarstwach rolnych województwa opolskiego. Na ich podstawie określono miejsce i rolę doradztwa rolniczego w systemie wiedzy i informacji rolniczej, rodzaje wiedzy poszukiwanej przez rolników oraz przedstawiono ocenę respondentów dotyczącą znaczenia tej struktury instytucjonalnej w rozwoju gospodarstw i rozwoju lokalnym. Rozpatrzono także kwestię wykorzystania regionalnych platform internetowych w realizacji zadań doradztwa rolniczego. Opracowanie kończą wnioski odnoszące się do wyzwań stojących przed regionalnymi strukturami doradztwa rolniczego.

Keywords: farm advisory, structures of a farm advisory, farm knowledge and information, advisory services, subject of workshops

Keywords in polish: doradztwo rolnicze, struktury doradztwa rolniczego, wiedza i informacja rolnicza, usługi doradcze, tematyka szkoleń

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_12_pl.pdf
For citation:

MLA Sokołowska, Stanisława. "Funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego w opinii rolników województwa opolskiego." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 123-132.
APA Stanisława Sokołowska (2014). Funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego w opinii rolników województwa opolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 123-132
ISO 690 SOKOłOWSKA, Stanisława. Funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego w opinii rolników województwa opolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 123-132.
Corresponding address:
prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole
Authors email:
s.sokolowska@uni.opole.pl