Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Agnieszka Sapa

COMPETITIVE POSITION OF SELECTED REGIONAL TRADE AGREEMENTS ON THE GLOBAL AGRI-FOOD MARKET

Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych

Abstract:

The study attempts to determine the CACM, MERCOSUR and NAFTA competitive position in the agri-food market taking into account selected indicators related to GDP, productivity and trade. The analysis allowed to state that only for MERCOSUR the competitive position in global food-market improved. In that groupings, compared to NAFTA and CACM, there was a bigger increase in GDP per capita and labour productivity in agriculture. Furthermore, only the share of MERCOSUR agri-food trade in world trade increased which was accompanied by a greater increase of extra-regional agri-food trade than intra-regional ones.

Abstract in polish:

W pracy podjęto próbę określenia pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku rolno-żywnościowym trzech amerykańskich ugrupowań CACM, MERCOSUR i NAFTA w świetle wybranych mierników dotyczących PKB, wydajności i handlu zagranicznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w badanym okresie wzrosła pozycja konkurencyjna na globalnym rynku rolno-żywnościowym ugrupowania MERCOSUR. W ugrupowaniu tym, w porównaniu z NAFTA i CACM, nastąpiła największa poprawa PKB per capita oraz wydajności pracy w rolnictwie. Ponadto, tylko udział obrotów rolno-żywnościowych MERCOSUR w obrotach światowych wzrósł w warunkach większej dynamiki wymiany z krajami trzecimi w porównaniu z pozostałymi ugrupowaniami.

Keywords: competitive position, CACM, MERCOSUR, NAFTA, agri-food trade

Keywords in polish: pozycja konkurencyjna, CACM, MERCOSUR, NAFTA, handel rolno-żywnościowy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Sapa, Agnieszka. "Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 113-121.
APA Agnieszka Sapa (2014). Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 113-121
ISO 690 SAPA, Agnieszka. Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 113-121.
Corresponding address:
dr Agnieszka Sapa, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Authors email:
agnieszka.sapa@ue.poznan.pl