Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Adam Majchrzak, Katarzyna Smędzik-Ambroży

CONVERGENCE PROCESS IN FARMS INCOME IN POLAND AFTER 2006

Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku

Abstract:

The authors identify and assess the processes of convergence of farm income in Poland after 2006. For this purpose, the values of σ-convergence of agricultural income per 1 household FADN of individual macro-region in Poland in 2006-2011 were estimated detailing the types of production. The conducted analyses do not allow the assessment of the convergence process in the case of farms specialized in field crops, horticultural production, livestock fed on grazing system and granivorous livestock. On the other hand, in the case of farms specialized in permanent crops, dairy farms, multidirectional farms interregional divergence of agricultural income can be identified

Abstract in polish:

Przedmiotem pracy była identyfikacja i ocena procesów konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku. W tym celu dokonano oszacowania wartości wskaźnika σ-konwergencji dochodów z działalności rolniczej w przeliczeniu na 1 gospodarstwo FADN z poszczególnych makroregionów Polski w latach 2006-2011 z wyszczególnieniem typów rolniczych. Przeprowadzone analizy nie pozwalają na ocenę procesów konwergencji w gospodarstwach wyspecjalizowanych w uprawach polowych, uprawach ogrodniczych, chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym oraz chowie zwierząt ziarnożernych. Z kolei w gospodarstwach wyspecjalizowanych w uprawach trwałych, chowie krów mlecznych oraz gospodarstwach o produkcji wielokierunkowej zidentyfikowano występowanie międzyregionalnej dywergencji dochodów z działalności rolniczej.

Keywords: convergence, farm income, farms

Keywords in polish: konwergencja, dochody z działalności rolniczej, gospodarstwa rolne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_9_pl.pdf
For citation:

MLA Majchrzak, Adam, and Katarzyna Smędzik-Ambroży. "Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 89-98.
APA Adam Majchrzak, Katarzyna Smędzik-Ambroży (2014). Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 89-98
ISO 690 MAJCHRZAK, Adam, SMęDZIK-AMBROżY, Katarzyna. Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 89-98.
Corresponding address:
mgr Adam Majchrzak, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Authors email:
adam.majchrzak@ue.poznan.pl