Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Małgorzata Kołodziejczak, Walenty Poczta

CHANGES IN THE LEVEL AND STRUCTURE OF UTILISATION OF SERVICES IN POLISH AND GERMAN AGRICULTURE IN 1998-2012

Zmiany w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie Polski i Niemiec w latach 1998-2012

Abstract:

The aim of the paper was to present the differences in the level and structure of utilisation of services in Polish and German agriculture. An attempt to define the factors influencing these values was also done. The research covered the share of agricultural services, veterinary expenses and financial intermediation services in intermediate consumption, the value of the studied services per 1 hectare of agricultural land, 1 AWU or 1 DJP, as well as services absorptivity of agricultural production. It was proved that although a significant difference between the role of these services in Poland and Germany still exists, in many cases in 2012 it was not so considerable as in 1998. It can be also assumed that further absorption of funds from the European Union will stimulate investment processes in Polish agriculture, and progressive improvement in utilisation of services by Polish agriculture.

Abstract in polish:

W artykule przedstawiono różnice w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie polskim i niemieckim oraz dokonano próby określenia czynników kształtujących badane wartości. Analizie poddano udział wartości zakupu usług rolniczych, weterynaryjnych i pośrednictwa finansowego (FISIM) w całości nakładów materiałowo-pie­niężnych ponoszonych na produkcję oraz wartość poszczególnych grup usług w przeliczeniu na: 1 ha UR, 1 AWU oraz 1 DJP i usługochłonność produkcji rolniczej. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że chociaż dystans dzielący rolnictwo polskie i niemieckie nadal istnieje, to jednak w wielu przypadkach w 2012 roku nie był on już tak wyraźny jak w 1998 roku. Można również przypuszczać, że dalsze pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej będzie stymulująco wpływało na poziom inwestycji w polskim rolnictwie, a także na dalszą poprawę korzystania z usług przez rolnictwo polskie (ze względu na możliwość wykorzystywania zakupionych maszyn do świadczenia usług).

Keywords: agricultural services, veterinary expenses, financial intermediation services, services absorp-tivity, Poland, Germany

Keywords in polish: usługi rolnicze, usługi weterynaryjne, usługi pośrednictwa finansowego, usługochłonność, Polska, Niemcy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Kołodziejczak, Małgorzata, and Walenty Poczta. "Zmiany w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie Polski i Niemiec w latach 1998-2012." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 69-79.
APA Małgorzata Kołodziejczak, Walenty Poczta (2014). Zmiany w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie Polski i Niemiec w latach 1998-2012. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 69-79
ISO 690 KOłODZIEJCZAK, Małgorzata, POCZTA, Walenty. Zmiany w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie Polski i Niemiec w latach 1998-2012. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 69-79.
Corresponding address:
dr Małgorzata Kołodziejczak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Authors email:
mkol@up.poznan.pl