Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak

DIFFERENTIATION OF WELFARE OF RURAL HOUSEHOLDS IN POLAND IN 2012

Zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w 2012 roku

Abstract:

The subject of the research in focus was the material welfare of households. In particular, there were analysed the level and differentiation of the welfare of rural households in 2012, after more than twenty years of developing of market economy in Poland. In addition, there was examined the relationship between income, consumer spending and household equipment and the level and differentiation of measures of the welfare distinguished by the criterion of the main sources of income of households groups. In the study both econometrical and statistical analysis was used. The study was based on primarily source of information coming from the panel study of household budgets conducted by the Central Statistical Office, as well as the data contained in the statistical yearbooks of the Republic of Poland.

Abstract in polish:

Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszym artykule był dobrobyt gospodarstw domowych, rozumiany w wąskim znaczeniu, czyli dobrobyt materialny. W szczególności analizie poddano poziom i zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w 2012 roku, czyli po ponad dwudziestoletnim okresie rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. Ponadto zbadano związek miedzy dochodami, wydatkami konsumpcyjnymi i wyposażeniem gospodarstw domowych oraz poziom i zróżnicowanie tych mierników dobrobytu, wyróżnionych według kryterium głównego źródła dochodów grup gospodarstw domowych. W badaniach zastosowano modelowanie ekonometryczne i analizę statystyczną. W pracy wykorzystano przede wszystkim informacje źródłowe z badań panelowych budżetów gospodarstw domowych, prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, a także dane zawarte w Rocznikach Statystycznych GUS. 

Keywords: material welfare, rural households

Keywords in polish: dobrobyt materialny, wiejskie gospodarstwa domowe

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Hanusik, Krystyna, and Urszula Łangowska-Szczęśniak. "Zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w 2012 roku." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 43-58.
APA Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak (2014). Zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w 2012 roku. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 43-58
ISO 690 HANUSIK, Krystyna, ŁANGOWSKA-SZCZęśNIAK, Urszula. Zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w 2012 roku. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 43-58.
Corresponding address:
dr hab. Krystyna Hanusik, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole
Authors email:
khanusik@uni.opole.pl