Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Maria Golinowska, Hanna Adamska

SUPPORT FOR ORGANIC FARMING IN POLAND AFTER 2004

Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce po 2004 roku

Abstract:

Support for organic farming after 2004 till now includes two programming periods. Surcharges from the EU budget are the main source of financing in agricultural sector. Founds from PROW allocated between 2004 and 2011 grew over 135.42k EUR and all transfers grew over 408.19k EUR. The aim of the research was to analyse changes regarding support for organic farming, taking into account its features including an area of agricultural crops, permanent grasslands, vegetables and orchards. Diversification of the amount of aid for organic farming in Poland is big and depends on the structure of ecological land use and organic farms’ surface.

Abstract in polish:

Wsparcie rolnictwa ekologicznego po 2004 roku w Polsce do chwili obecnej obejmuje dwa okresy programowania. Głównym źródłem finansowania sektora rolnego są środki z budżetu europejskiego. Świadczenia w latach 2004-2011 ze środków PROW przyrastały o 135,52 tys. euro, a wszystkie transfery o 408,19 tys. euro. Celem badań było przeanalizowanie zmian wsparcia dla rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem cech rolnictwa ekologicznego, takich jak: powierzchnia upraw ekologicznych z podziałem na uprawy rolnicze, trwałe użytki zielone, warzywa i sady. Zróżnicowanie wielkości dopłat rolnictwa ekologicznego w Polsce jest duże i uzależnione od struktury ekologicznego użytkowania gruntów oraz powierzchni ekologicznej.

Keywords: surcharge, organic farming

Keywords in polish: dopłaty, rolnictwo ekologiczne

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Golinowska, Maria, and Hanna Adamska. "Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce po 2004 roku." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 31-41.
APA Maria Golinowska, Hanna Adamska (2014). Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce po 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 31-41
ISO 690 GOLINOWSKA, Maria, ADAMSKA, Hanna. Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce po 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 31-41.
Corresponding address:
dr hab. Maria Golinowska, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24 a, 50-363 Wrocław
Authors email:
Maria.golinowska@up.wroc.pl