Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Bazyli Czyżewski, Agnieszka Brelik

ARE THE EUROPEAN UNION CAP’S SUBSIDIES A POLITICAL RENT? AN ATTEMPT AT METHODOLOGY DEVELOPMENT

Czy subsydia ze wspólnej polityki rolnej UE są rentą polityczną? Próba konceptualizacji badań

Abstract:

According to the “induced innovation model of agricultural development” there exist mechanisms for this sector’s participation in contributing to economic development, as well as in sharing its benefits. Nonetheless, inefficiencies of the market that distort market signals, constitute a barrier of the latter process. Therefore, the so-called “surplus drainage” from agriculture takes place. The authors claim that it is possible to objectively measure a “surplus drainage” from agriculture as a result of market failure. Assuming that rural areas generate public goods (i.e. a landscape, a biodiversity, rural culture and tradition, unique food quality, food safety, food security) speculative land investors have lower willingness to contribute to its creation, than family farms. This is why agrarian policy levies more duties on them (institutional barriers) and favours farmers. The mentioned premises imply that the CAP’s subsidies should not be perceived as political rents according to its classical definition. Only a part of subsidies left after subtracting a value of “surplus drainage” and a compensation of public goods has a hallmark of the rent. A valuation of these values is an important scientific challenge.

Abstract in polish:

Zgodnie z indukowanym modelem rozwoju rolnictwa, istnieją mechanizmy partycypacji te-go sektora w rozwoju gospodarczym i podziale korzyści z niego płynących. Niemniej, za-wodności mechanizmu rynkowego (np. sztywności cen i płac) zakłócają sygnały rynkowe, tworząc trwałe bariery dla powyższego procesu. Zdaniem autorów, jest możliwy obiektywny pomiar zjawiska „drenażu renty ekonomicznej” z rolnictwa w wyniku występowania zjawiska market failure. Zakładając, że rolnictwo i obszary wiejskie tworzą dobra publiczne (m.in. krajobraz, bioróżnorodność, kulturę wiejską, tradycję, bezpieczną żywność i bezpieczeństwo żywnościowe), kapitał spekulacyjny ma mniejsza skłonność do udziału w tym procesie niż gospodarstwa rodzinne. Dlatego też polityka rolna tworzy określone bariery instytucjonalne i faworyzuje rolników. Powyższe przesłanki powodują, że subsydia dla rolnictwa w ramach WPR nie mogą być traktowane jak renty polityczne zgodnie z ich klasyczną definicją. Tylko ich część pozostała po odjęciu kwot kompensujących zawodności rynku i stanowiących opłatę za dostarczane dobra publiczne ma znamiona renty. Wyzwaniem ba-dawczym jest pomiar tych wielkości.

Keywords: public choice theory, political rent, CAP agriculture

Keywords in polish: teoria wyboru publicznego, renta polityczna, rolnictwo, WPR

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Czyżewski, Bazyli, and Agnieszka Brelik. "Czy subsydia ze wspólnej polityki rolnej UE są rentą polityczną? Próba konceptualizacji badań." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 13-20.
APA Bazyli Czyżewski, Agnieszka Brelik (2014). Czy subsydia ze wspólnej polityki rolnej UE są rentą polityczną? Próba konceptualizacji badań. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 13-20
ISO 690 CZYżEWSKI, Bazyli, BRELIK, Agnieszka. Czy subsydia ze wspólnej polityki rolnej UE są rentą polityczną? Próba konceptualizacji badań. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 13-20.
Corresponding address:
dr hab. Bazyli Czyżewski, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Authors email:
b.czyzewski@ue.poznan.pl