Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Hanna Adamska, Maria Golinowska

SPATIAL DIVERSITY OF SOCIAL ORDER OF RURAL COMMUNES IN SOUTH-WESTERN REGION OF POLISH

Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski

Abstract:

The main element of sustainable development paradigm are three orders: social, economic and environmental. The social order, due to including the categories of the quality of life in sustainable development, is regarded as a primary objective, i.e. the state of functioning and behaviour of individuals which enables the existence, duration and development of the society as a whole. The study presents spatial variability of social order for rural communities of Lower Silesia voivodeship situated in south-western part of our country. Sustainable development index, which characterises social order, was used in the work. Synthetic index of social order, combining all the analysed indices, was determined for particular communities. In 2000-2010 its value decreased, indicating lack of realisation of sustainable development concept.

Abstract in polish:

Głównymi elementami paradygmatu zrównoważonego rozwoju są trzy łady; społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Ład społeczny, ze względu na zawarte w nim kategorie jakości życia w zrównoważonym rozwoju, jest uważany za cel nadrzędny, postrzegany jako stan funkcjonowania i zachowania jednostek, zapewniający istnienie, trwanie i rozwój społeczeństwa jako całości. W pracy przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego dla gmin wiejskich województwa dolnośląskiego usytuowanych w południowo-zachodniej części naszego kraju. Wykorzystano wskaźniki zrównoważonego rozwoju charakteryzujące ład społeczny. Określono syntetyczny wskaźnik ładu społecznego dla poszczególnych gmin, który ujmuje wszystkie analizowane wskaźniki. Jego wartość w okresie 2000-2010 uległa obniżeniu, co oznacza brak realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Keywords: rural commune, social order, sustainable development

Keywords in polish: gmina wiejska, ład społeczny, zrównoważony rozwój

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume31/issue1/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Adamska, Hanna, and Maria Golinowska. "Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 5-12.
APA Hanna Adamska, Maria Golinowska (2014). Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 5-12
ISO 690 ADAMSKA, Hanna, GOLINOWSKA, Maria. Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 5-12.
Corresponding address:
dr inż. Hanna Adamska, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24 a, 50-363 Wrocław
Authors email:
hanna.adamska@up.wroc.pl