Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Arkadiusz Zalewski

CHANGES IN NITROGEN FERTILIZERS MARKET IN POLAND IN 2000-2010

Zmiany na rynku nawozów azotowych w Polsce w latach 2000-2010

Abstract:

The article describes the evolution of production, consumption and foreign trade of nitrogen fertilizers in Poland in years 2000-2010. The structure of the use of nitrogen fertilizers, foreign trade and balance of the market of urea, ammonium sulfate, ammonium nitrate, calcium ammonium nitrate, ammonium phosphate and UAN were analysed. Geographical directions of foreign trade were specified. The results showed that the domestic fertilizer sector is fully self-sufficient in the area of production of various nitrogen fertilizers. The most commonly used nitrogen fertilizers were: ammonium nitrate, urea and calcium ammonium nitrate while the importance of ammonium nitrate was clearly reduced. Ammonium sulphate and UAN produced mainly for export, and ammonium nitrate for the domestic market.

Abstract in polish:

Przedstawiono zmiany produkcji, zużycia oraz handlu zagranicznego nawozami azotowymi w Polsce latach 2000-2010. Przeprowadzono analizę struktury zużycia nawozów azotowych, handlu zagranicznego oraz bilansu rynkowego: mocznika, siarczanu amonu, saletry amonowej, saletrzaków, fosforanu amonu oraz RSM. Określono kierunki geograficzne handlu zagranicznego. Wyniki badań wykazały, że krajowy sektor nawozowy jest w pełni samowystarczalny w produkcji poszczególnych nawozów azotowych. Najczęściej stosowanymi nawozami azotowymi były: saletra amonowa, mocznik i saletrzaki, przy czym znaczenie saletry amonowej wyraźnie się zmniejszało. Siarczan amonu i RSM produkowano głównie na potrzeby eksportu, a saletrę amonową na rynek krajowy.

Keywords: nitrogen fertilizers, calcium ammonium nitrate, urea, ammonium nitrate, market

Keywords in polish: nawozy azotowe, saletrzaki, mocznik, saletra amonowa, rynek

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_20_pl.pdf
For citation:

MLA Zalewski, Arkadiusz. "Zmiany na rynku nawozów azotowych w Polsce w latach 2000-2010." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 257-267.
APA Arkadiusz Zalewski (2013). Zmiany na rynku nawozów azotowych w Polsce w latach 2000-2010. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 257-267
ISO 690 ZALEWSKI, Arkadiusz. Zmiany na rynku nawozów azotowych w Polsce w latach 2000-2010. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 257-267.
Corresponding address:
mgr inż. Arkadiusz Zalewski, Zakład Badań Rynkowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa, Poland
Authors email:
arkadiusz.zalewski@ierigz.waw.pl