Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Amare Tesfaw

DETERMINANTS OF AGRICULTURAL COMMODITY MARKET SUPPLY: A CASE STUDY IN THE UPPER WATERSHED OF THE BLUE NILE, NORTHWESTERN ETHIOPIA

Czynniki determinujące ofertę towarowego rynku rolnego: studium przypadku górnej części zlewni Nilu Błękitnego w północno-zachodniej Etiopii

Abstract:

This study was initiated to achieve the specific objectives as identification of factors that affect market participation decision of households and identification of factors that determine the volume of market supply of pepper. In order to acquire the relevant data, formal and informal methods of data collection were accomplished. To differentiate factors affecting the market participation and the amount of pepper sold, the Heckman Two-Stage econometric model was employed. The result revealed that market participation decision of households and amount of pepper sold were significantly affected by many of the variables hypothesized to have impact on the explained variable. In order to settle price fluctuations and to strengthen the bargaining power of producers, there should be product grading for market standardization. Furthermore, market competitiveness, structure and efficiency can be improved through facilitating pepper market strategies training as it helps producers and other interested bodies better involve in the commodity market. 

Abstract in polish:

Celem pracy było rozpoznanie czynników determinujących udział w handlu oraz podejmowanie przez właścicieli gospodarstw rolnych decyzji dotyczących wysokości produkcji papryki dostarczanej na rynek. Zastosowano zarówno formalne, jak i nieformalne metody pozyskiwania odpowiednich danych. Dwustopniowy ekonometryczny model Heckmana zastosowany w tej pracy zakładał zróżnicowanie i określenie czynników mających wpływ na decyzję o udziale w handlu rynkowym i wysokość oferty rynkowej. Otrzymane wyniki wykazały, że na omawiane decyzje, odnoszące się do wyjaśnianej zmiennej, znaczący wpływ miały hipotetycznie zakładane zmienne. Stwierdzono konieczność jakościowego określenia produktu dla celów standaryzacji rynkowej po to, ażeby ustalić fluktuacje cen i wzmocnić moc przetargową producentów. Należy dodać, że konkurencyjność rynkową, strukturę i wydajność można poprawić poprzez zapewnienie producentom i innym zainteresowanym szkoleń z zakresu handlu papryką, co służyłoby znaczniejszemu zaangażowaniu na rynku produktów rolnych.

Keywords: Ethiopia, Heckman two stage model, inverse mill’s ratio, market participation, qutcome equation, STATA

Keywords in polish: Etiopia, dwustopniowy model Heckmana, udział w rynku, równanie wynikowe, STATA

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol30/issue4/art_19.pdf
For citation:

MLA Tesfaw, Amare. "DETERMINANTS OF AGRICULTURAL COMMODITY MARKET SUPPLY: A CASE STUDY IN THE UPPER WATERSHED OF THE BLUE NILE, NORTHWESTERN ETHIOPIA." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 243-256.
APA Amare Tesfaw (2013). DETERMINANTS OF AGRICULTURAL COMMODITY MARKET SUPPLY: A CASE STUDY IN THE UPPER WATERSHED OF THE BLUE NILE, NORTHWESTERN ETHIOPIA. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 243-256
ISO 690 TESFAW, Amare. DETERMINANTS OF AGRICULTURAL COMMODITY MARKET SUPPLY: A CASE STUDY IN THE UPPER WATERSHED OF THE BLUE NILE, NORTHWESTERN ETHIOPIA. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 243-256.
Corresponding address:
Amare Tesfaw, Agricultural Economics, Horticulture, Debre Markos University, Ethiopia. P.O.box 269; Debre Markos, Ethiopia
Authors email:
yordanoseyuel@gmail.com