Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Grzegorz Spychalski

SELECTED FEATURES OF POLISH FARMERS

Wybrane charakterystyki kapitału społecznego polskich rolników

Abstract:

The paper presents results of the research carried out among farm owners in Wielkopolskie voivodeship referring to selected features of social capital. The author identifies and estimates impact of some socio-professional factors on social capital quality and derives statistical conclusion. As a result there is a list of economic policy measures facilitating rural areas development in this aspect. The level of education, civic activity and tendency for collective activity are main conditions of social capital quality in Polish rural areas.

Abstract in polish:

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego w zakresie wybranych charakterystyk kapitału społecznego. Autor identyfikuje i określa wpływ czynników społeczno-za­wodowych na jakość kapitału społecznego i wyprowadza wnioski statystyczne. W konkluzji ukazano instrumenty polityki gospodarczej wspierające rozwój obszarów wiejskich w tym aspekcie. Poziom wykształcenia, aktywność obywatelska i skłonność do działania wspólnego stanowią główne uwarunkowania jakości kapitału społecznego polskich obszarów wiejskich.

Keywords: Social capital, rural areas, farmers

Keywords in polish: kapitał społeczny, obszary wiejskie, rolnicy

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol30/issue4/art_18.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_18_pl.pdf
For citation:

MLA Spychalski, Grzegorz. "SELECTED FEATURES OF POLISH FARMERS." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 231-242.
APA Grzegorz Spychalski (2013). SELECTED FEATURES OF POLISH FARMERS. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 231-242
ISO 690 SPYCHALSKI, Grzegorz. SELECTED FEATURES OF POLISH FARMERS. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 231-242.
Corresponding address:
prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski, Katedra Ekonomii, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75-343 Koszalin, Poland
Authors email:
grzegorz.spychalski@tu.koszalin.pl