Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Jerzy Rembeza

SEED PRODUCTION IN EU COUNTRIES

Produkcja nasienna w krajach Unii Europejskiej

Abstract:

The article presents seed production in EU countries. EU as a whole is one of the biggest seed markets. Certified seed production differs considerably with regard to crops and country. Highest level of seed production reach: Denmark, France, Germany and United Kingdom. The opposite refers to Bulgaria and Poland.

Abstract in polish:

Unia Europejska stanowi jeden z największych rynków nasiennych i region o najbardziej aktywnym handlu międzynarodowym materiałem siewnym. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego i jej udział w łącznym zużyciu materiału siewnego wykazują w poszczególnych krajach UE duże zróżnicowanie. Do krajów o wysokich wskaźnikach produkcji kwalifikowanego materiału najważniejszych roślin uprawnych należą: Dania, Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Polska i Bułgaria charakteryzują się natomiast niskimi wskaźnikami produkcji kwalifikowanego materiału siewnego.

Keywords: European Union, seed market, seed production

Keywords in polish: Unia Europejska, rynek nasienny, produkcja nasienna

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_17_pl.pdf
For citation:

MLA Rembeza, Jerzy. "Produkcja nasienna w krajach Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 219-230.
APA Jerzy Rembeza (2013). Produkcja nasienna w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 219-230
ISO 690 REMBEZA, Jerzy. Produkcja nasienna w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 219-230.
Corresponding address:
dr hab. Jerzy Rembeza, Pracownia Badań Rynkowych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 76-009 Bonin k. Koszalina, Poland
Authors email:
jrembeza@poczta.onet.pl