Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Łukasz Popławski, Bogusław Kaczmarczyk

POSSIBILITIES OF ADAPTING AUTHORIZED METHOD OF THE CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS FOR ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP COMMUNITIES, ACCORDING TO THE 2006 DATA

Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego – na przykładzie danych za 2006 rok

Abstract:

The focus of the following article is to draw attention to the relevant quantitative specifications, according to the eco development of rural communities in Świętokrzy­skie voivodeship. This study shows copyright project of monitoring the eco development in such communities by using the formula U · E = K in selected variables. The authors' aim is to present the methodological possibilities to use the model U · E = K in the quantitative specification, drawing total conclusion (not indicatory one) in relation to many attributes describing the eco development of the mentioned area. The data in this article have been taken from the co-author's postdoctoral degree thesis.

Abstract in polish:

Celem artykuł jest zwrócenie uwagi na konieczność właściwego opisu ilościowego problematyki ekorozwoju gmin wiejskich. W opracowaniu zaproponowano i przedstawiono na gruncie studium przypadku autorski model służący do monitoringu ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego w formule UEK (U · E = K) w wybranych zmiennych opisowych. Zamierzeniem autorów jest wskazanie możliwości wykorzystania macierzy MP-odwrotnych w formule U · E = K w opisie ilościowym, wnioskowaniu łącznym (niewskaźnikowym) dla wielu zmiennych opisujących problematykę ekorozwoju badanego obszaru gmin. Dane do publikacji zostały zaczerpnięte z pracy habilitacyjnej współautora artykułu [Popławski 2009]. 

Keywords: Eco development, protected areas, invertible matrix MP-inverse, UEK (U  E = K) formula

Keywords in polish: ekorozwój, obszar chroniony, macierz MP – odwrotna, formuła UEK

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume30/issue4/art_16_pl.pdf
For citation:

MLA Popławski, Łukasz, and Bogusław Kaczmarczyk. "Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego – na przykładzie danych za 2006 rok." J. Agribus. Rural Dev. 30.4 (2013): 207-218.
APA Łukasz Popławski, Bogusław Kaczmarczyk (2013). Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego – na przykładzie danych za 2006 rok. J. Agribus. Rural Dev. 30 (4), 207-218
ISO 690 POPłAWSKI, Łukasz, KACZMARCZYK, Bogusław. Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego – na przykładzie danych za 2006 rok. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 30.4: 207-218.
Corresponding address:
dr hab. Łukasz Popławski, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Authors email:
rmpoplaw@gmail.com